Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> การบริหารงาน และการแบ่งส่วนราชการ >> คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร
 

คณะกรรมการประจำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และคณะผู้บริหาร

คณะกรรมการประจำสำนักฯ (วาระ 5 สิงหาคม 2551 – 4 สิงหาคม 2553)
- ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประธานกรรมการ
- นางบุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ กรรมการ
- นายนนทวัฒน์ จันทร์เจริญ กรรมการ
- นายบพิธ จารุพันธุ์ กรรมการ
- นายวัฒนา สวรรยาธิปัติ กรรมการ
- นางสาวอนงค์นาฎ ศรีวิหค กรรมการ
- นางกอบกุล สรรพกิจจำนง กรรมการ
- นางมยุรี เทศผล กรรมการ
- นายอนันต์ ผลเพิ่ม กรรมการ
- นางสาวกิติมา อินทรัมพรรย์ กรรมการ
- นายประดนเดช นีละคุปต์ กรรมการ
- นางเพื่อนแก้ว ทองอำไพ กรรมการ
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
คณะผู้บริหาร
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์

ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ
ที่ปรึกษาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร ์ฝ่ายบริหารและวิชาการ
รศ.ประดนเดช นีละคุปต์
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม
รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
นางสาวนฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายบริหาร
นางสาวเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายวิชาการ
นายประสพสุข ผลดี
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายสารสนเทศ
นายเกษม วงค์แสน
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
นางเจน สราทไทย
ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ฝ่ายกิจการพิเศษและวิเทศสัมพันธ์
นางชิดชนก สายชุ่มอินทร์
เลขานุการสำนักบริการคอมพิวเตอร์

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters