Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> ประวัติความเป็นมา
 
ประวัติความเป็นมา

สำนักบริการคอมพิวเตอร์เดิมเป็นหน่วยงานในสังกัดฝ่ายบริการงานวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่นิสิต อาจารย์ ข้าราชการและหน่วยงานในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ต่อมาในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ครั้งที่ 6/2526 เมื่อวันที่ 12 ธันวาคม 2526 มีมติให้ "สำนักบริการคอมพิวเตอร์" เป็นโครงการในสังกัดสำนักอธิการบดีและมหาวิทยาลัยเตรียมยกฐานะให้เป็นหน่วยงานงานระดับคณะ มีหน้าที่ให้บริการด้านคอมพิวเตอร์แก่บุคคล และหน่วยงานในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์อย่างทั่วถึง ทั้งในด้านการเรียนการสอน งานวิจัยและงานบริหาร และงานสารสนเทศ ในขณะนั้นแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบออกเป็น 3 งานได้แก่ งานธุรการ งานวิเคราะห์ระบบงานและพัฒนาโปรแกรม และงานปฏิบัติการ
ปี พ.ศ. 2518 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จัดตั้งศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยงานในสังกัดของสถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2525 มหาวิทยาลัยแยกหน่วยคอมพิวเตอร์ออกจากสถาบันวิจัยและพัฒนา และเสนอโครงการจัดตั้งศูนย์บริการคอมพิวเตอร์ ต่อมา ปี พ.ศ. 2526 สภามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เห็นชอบให้จัดตั้งสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานบริการทางด้านคอมพิวเตอร์ของมหาวิทยาลัย ต่อมา ปี พ.ศ. 2528 ได้มีประกาศเป็นทางการในราชกิจจานุเบกษา ยกฐานะสำนักบริการคอมพิวเตอร์เป็นหน่วยงานเทียบเท่าระดับคณะ
ทำเนียบผู้บริหาร
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ปี พ.ศ.
1. ผศ. ยรรยง บุญหลง 2528 - 2533
2. รศ. ยืน ภู่วรวรรณ 2533 - 2544
3. รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 2544 - ปัจจุบัน
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters