Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> ทีมงานปฏิบัติงานดูแลด้านเทคนิคส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 

ทีมงานปฏิบัติงานดูแลด้านเทคนิคส่วนกลางของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (Netwoking CO-Ordinator)

สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดบริการเว็บไซต์ http://netco.ku.ac.th เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ประสานงานด้านเทคนิคของหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบายด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters