Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
 

ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย (Network Operation Center : NOC)

หน้าที่ของศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
 1. ทำหน้าที่ดูแล และบำรุงรักษาโครงสร้างเครือข่ายหลัก และเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
 2. ทำหน้าที่ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเครือข่ายหลักเพิ่มเติม
 3. ทำหน้าที่ออกแบบและติดตั้งโครงสร้างเครือข่ายไร้สายเพิ่มเติม
 4. ทำหน้าที่ตรวจสอบการใช้งาน การเชื่อมต่อ และการโจมตีผ่านทางเครือข่าย
 5. ทำหน้าที่ดูแลระบบรักษาความปลอดภัยในเครือข่ายหลัก เพื่อป้องกันการโจมตีที่เกิดขึ้น
 6. ทำหน้าที่ดูแลระบบ server ที่เกี่ยวข้องกับระบบเครือข่าย
 7. ทำหน้าที่ศึกษาและหาเทคนิค หรือ เทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ภายในมหาวิทยาลัย
 8. ทำหน้าที่พัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องทางด้านเครือข่ายเพื่อพัฒนาการให้บริการและเป็นการพึ่งพาตนเอง ลดค่าใช้จ่าย
เว็บไซต์ศูนย์ปฏิบัติงานเครือข่าย
http://noc.ku.ac.th
สมาชิก NOC Team
 1. นายสุรชัย จิตพินิจยล หัวหน้าทีม
 2. นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง
 3. นายศรัณยู ฮันตระกูล
 4. นายอนพัทย์ พิพัฒน์กิติบดี
 5. นายทรงศักดิ์ รวมใหม่
 6. นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters