Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 
โครงการให้บริการแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
(Rescue And Maintenance : RAM)

มีหน้าที่ดูแล ประสานงานให้ความช่วยเหลือในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายของหน่วยงานต่าง ๆ ที่วิทยาเขตบางเขน กำแพงแสน ศรีราชา และเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร
หน้าที่หลักของทีม RAM มี 4 ด้าน คือ
  1. ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายตลอดจนปัญหาไวรัสคอมพิวเตอร์
  2. ดูแล บำรุงรักษาและเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่ายอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ
  3. จัดฝึกอบรมเพื่อให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ประสานงานของหน่วยงานที่ให้บริการเครื่องคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย
  4. ประสานงานกับผู้ประสานงานประจำหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้ได้รับทราบข่าวสาร ความรู้ ข้อเสนอแนะที่มีประโยชน์อย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่อง
ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
กลุ่มรับแจ้งปัญหาจากหน่วยงาน (Helpdesk) จากหน่วยงานต่าง ๆ ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้น แก่ผู้ประสานงาน ของหน่วยงานต่าง ๆ กรณีที่เป็นปัญหาที่หน่วยงานไม่สามารถดำเนินการได้เอง ก็ส่งต่อปัญหาให้แก่กลุ่ม PC Clinic , Network Operation center : NOC, Rescue And Maintenance : RAM ดำเนินการ

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://ram.cpc.ku.ac.th/
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters