Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> การบริหารงาน และการแบ่งส่วนราชการ >> ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 

ประวัติส่วนตัว
ชื่อ (ภาษาไทย)ชนะชัย พาขุนทด
ชื่อ (ภาษาอังกฤษ)
Chanachai Phakoontod
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์  
สังกัด ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
เบอร์ติดต่อ ภายใน 2911
อีเมล cpcchp@ku.ac.th
 

ประวัติการศึกษา
คุณวุฒิ สาขา ปี พ.ศ. ที่ได้รับ สถานศึกษา
วิทยาศาสตร์บัณฑิต เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี

WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters