Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ>> การบริหาร และการแบ่งส่วนราชการ >> ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
 

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย

มีหน้าที่รับผิดชอบงานต่าง ๆ เพื่อการบริหารและการบริการด้านระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ได้แก่ งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย งานศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย งานศูนย์บริการเทคนิค งานกู้ภัยและดูแลรักษาระบบ และงานบริการรหัสบัญชีเครือข่าย รวมทั้งงานต่าง ๆ ตามที่ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์มอบหมาย
 
นางสาวสมใจ บรรเทากุล
หัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)

งานบริหารคอมพิวเตอร์แม่ข่าย 


นางสาวสุทธินี มหามิตร
รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6

นายมหาราช ทศศะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นางสาวพจีจินต์ อาวรณ์
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายชนะชัย พาขุนทด
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

งานศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย


นายสุรชัย จิตพินิจยล
วิศวกร

นายธีรศักดิ์ รอดชูแสง
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ)

นายศรัณยู ฮันตระกูล
วิศวกร

นายทรงศักดิ์ รวมใหม่
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายฉัตรชัย พ่วงพลับ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

งานศูนย์บริการเทคนิค


นายคันธชล บุญเอี่ยม
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร
นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นายธีระภัณฑ์ ศิริสุวรรณ
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

งานกู้ภัยและบำรุงรักษาระบบ


ว่าที่ร้อยตรีบัณฑิต นิธีกุลวัฒน์

รองหัวหน้าฝ่าย นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6

นายเฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์
วิศวกร

นายอนุชา พิรมย์วงศ์
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายปฏิพล ศุภวาทิน
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายประพฤติ สมสืบ
เจ้าหน้าที่ระบบงานคอมพิวเตอร์

นายประสงค์ พรรณศิริพล
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

นายธนากฤต ช่วยเนียม
ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

งานบริการรหัสบัญชีเครือข่าย

นางพวงทิพย์ สัจจะเวทะ
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 6

นางสาวสุมาลี กูลเหมือน
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6

นางสาวรัชดาภรณ์ เปี่ยมทองคำ

ช่างเครื่องคอมพิวเตอร์

 

WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters