Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข้อมูลสำนักฯ >> สมุดโทรศัพท์
 

สมุดโทรศัพท์

ผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ฝ่ายสารสนเทศ
ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
อื่น ๆ
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

ผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
รศ.ยืน ภู่วรวรรณ 2502
รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ 2504
รศ.ดร.บุปผชาติ ทัฬหิกรณ์ 2503
ผศ.ประดนเดช นีละคุปต์ 1031 ต่อ 1403
ผศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม 1031 ต่อ 1428
นฤมล ศักดิ์อุดมวัฒโน 2525
เจน สราทไทย 2509
เบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข 2586
ประสพสุข ผลดี 2517
เกษม วงค์แสน 2512

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป
ชิดชนก สายชุ่มอินทร์ 2537
เครือวัลย์ ทองส่งศรี 2511
จิตธนา โตนดดง 2534
สุรินทร์ บัวทอง 2913
อำไพ แจ้งบุญ 2510
ฐิดารัตน์ สุเภากิจ 2587
อรุณ นฤทุม 2524
ฉลาดพันธุ์ โรจนพันธ์ 2535
มลฤดี ตระกูลผุดผ่อง 2584
มัณทนา ใจมั่น 2928
นัฏพร นกแสง 2929
ฐานภา มหาวงษ์ 2915
จริยา ผิวงาม 2914
ชาญชัย แสงบุญเจริญ 2530
กัมพล จูสิงห์ 2530
หนิง ชูชีพ 2530
ชูเกียรติ ประเศรษฐานนท์ 2530
แฉล้ม สวัสดีภาพ 2530
จรูญ สวัสดีภาพ 2501
เนียม สาระจันทร์ 2931
เยาวลักษณ์ ไชยสอน 2912
วันเพ็ญ วงษ์ประดิษฐ์ 2518
จิตติมา กฤษดานนท์ 2919
กนกมน พัฒนศิริพงศ์ 2928

ฝ่ายบริการและฝึกอบรม
ศศิธร พูนเพิ่มสิริ 2548
อโนมา สุวรรณาภิชาติ 2573
สุภาพร สอนวงษ์ 2547,1073-4
กรองแก้ว อามาตย์เสนา 2574
สุดารัตน์ รัตนพันธุ์ 2507
พงศกร แสงวงศกร 2544
พัทธมน จันทนมัฎฐะ 2545,1073-4
เสาวลักษณ์ แหยมเจริญ 2549,1073-4
อำนวย เงินพูลทรัพย์ 2918
สนิท สุภะคะ 2551
มงคล ชินบุตร 2550
ชัยวัฒน์ แซ่ลิ้ม 2585
มาลินี บุญขยาย 2508
สุนิสา สิงห์แก้ว 2506
ณัฐภัทร นกแก้ว 2514
ดาริกา เพิ่มพูน 2902
ศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ 2575
ฟ้าวลี ศรีวิไล 2575,1073-4
ชัยยุทธ ปวีณเมธา 2546
ยอดชาย พรฉัยยา 2903,1073-4
ดิเรก จันทร์ศรี 2903,1073-4
สุภณัฏฐ์ วิจิตรธรรมกุล 2547,1073-4
อติรัตน์ วิชิตสงคราม 2585

ฝ่ายสารสนเทศ
พิชญ์ วิมุกตะลพ 2527
ปรีชา ต.ตระกูล 2521
สุภิญญา ปานดำ 2515
กัลยกร ทัดนำธง 2536
มันทนา ไปเร็ว 2901
มณทิพย์ ธีรมหานนท์ 2900
วาสนา รุ่งเรือง 2516
มนู สอนน้อย 2581
วิรัตน์ ชูแก้ว 2909
พจนีย์ อังกูรดีพาณิชย์ 2538
วิโรจน์ ตั้งนิติพงษ์ 2905
ทิพย์รัตน์ แซ่หลี 2908
พรชัยยศ ชำนาญศิลป์ 2921
ทองปาน ขันตีกรม 2580
มัลลิกา โพธิ์ชุ่มชื่น 2920
ธราธร โสตธิมัย 2906
พรพรรณ วูวงศ์ 2910
ศศิธร คงหนู 2513
ศุภกิตต์ คงนุ่น 2501

ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
สมใจ บรรเทากุล 2539
สุทธินี มหามิตร 2576
ธีรศักดิ์ รอดชูแสง 2519
บัณฑิต นิธีกุลวัฒน์ 2520
เฉลิมพล ฉัตรอำพันธุ์ 2526
สุรชัย จิตพินิจยล 2526
พวงทิพย์ สัจจะเวทะ 2577
พจีจินต์ โกษาทอง 2579
มหาราช ทศศะ 2578
สุมาลี กูลเหมือน 2540 , 2543 , 2925
คันธชล บุญเอี่ยม 2541-2 , 2916-7
ประพฤติ สมสืบ 2916-7
ธนลักษณ์ นิลพงษ์บวร 2541-2 , 2916-7
ศรัณยู ฮันตระกูล 2911 , 71136
ทรงศักดิ์ รวมใหม่ 2911 , 71136
ชนะชัย พาขุนทด 2911 , 71136
อนุชา พิรมย์วงศ์ 2911 , 71136
ฉัตรชัย พ่วงพลับ 2911 , 71136
ปฏิพล ศุภวาทิน 2911 , 71136
รัชดาภรณ์ เปี่ยมทองคำ 2540 , 2543 , 2925
ธีรภัณฑ์ ศิริสุวรรณ 2541-2 , 2916-7
ประสงค์ พรรณศิริพล 2911 , 71136
ธนากฤต ช่วยเนียม 2911 , 71136

อื่น ๆ
Helpdesk 2543
PCClinic 2541-2 , 2916-7
Ram Team 2911 , 71136
เค้าเตอร์ชั้น 3 2501
โรงจอดรถ 2531
จุดรักษาความปลอดภัย ชั้น 1 2532
 

 

WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters