เชื่อมต่อเครือข่าย >> การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม
 

หมายเลขโมเด็ม

1. สำหรับ นิสิตและบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 30 นาที / ครั้ง
(เพื่อใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
No. หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน (คู่สาย)
1 0-2340-0327 90
2. สำหรับนิสิต มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
No. หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน (คู่สาย)
1 0-2942-7170 - 2 420
3. สำหรับบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
No. หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน (คู่สาย)
1 0-2340-0328 - 30 270

แนะนำการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็ม

การเชื่อมต่อโมเด็มด้วย Windows 98 , Windows 2000 , Windows XP ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโมเด็ม

WWW
cpc.ku.ac.th