Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    จดทะเบียนชื่อโดเมน
 

การจดทะเบียนชื่อโดเมน

ด้วยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดทำระบบลงทะเบียนชื่อโดเมนแบบอัตโนมัติ สำหรับ การจดชื่อเซิร์ฟเวอร์ภายใต้โดเมน ku.ac.th และ kasetsart.org โดยระบบดังกล่าวจะมีขั้นตอนการทำงานดังนี้
1. หน่วยงานที่ต้องการจดชื่อโดเมนเพิ่มเติมสามารถจดชื่อโดเมนโดยกรอกข้อมูลตามแบบฟอร์ม
 • คำร้องขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์
 • ข้อตกลงการขออนุญาตเปิดบริการเซิร์ฟเวอร์
  2. หน่วยงานที่ขอจดชื่อโดเมนเพิ่มเติม ส่งหนังสือและแบบฟอร์มการขอจดทะเบียนชื่อโดเมนของเครือข่ายนนทรี (ku.ac.th)มายังสำนักบริการคอมพิวเตอร์
  3. ผู้ดูแลระบบจดชื่อโดเมนทำการจดชื่อโดเมน
  4.ผู้ดูแลระบบจะส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์(E-mail) แจ้งการจดชื่อโดเมนแก่ผู้ขอจด และผู้ดูแลระบบที่เกี่ยวข้อง

  ยกเว้น Zone ดังต่อไปนี้
  Zone: eng.ku.ac.th สามารถติดต่อ นายกษม โคตรอาษา
  Zone: src.ku.ac.th สามารถติดต่อ นายพนมพร สาคร
  Zone: csc.ku.ac.th สามารถติดต่อ นายพรศักดิ์ แสนศรี
 • WWW
  cpc.ku.ac.th
  เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

  ตั้งแต่
  วันที่ 7 เมษายน 2549
  HTML Web Counters