สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้มีการเปลี่ยนแปลงการให้บริการ Proxy/Cache Server บนเครือข่ายนนทรี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตและรองรับปริมาณการเรียกใช้อินเตอร์เน็ตที่มีเพิ่มมากขึ้น เครื่องที่ให้บริการก็คือ cache.ku.ac.th ซึ่งประกอบด้วยเครื่องเชิร์ฟเวอร์ IBM Netfinity 5000 จำนวน 3 เครื่อง ดังรูป โดยที่เครื่อง cache.ku.ac.th จะมีการกระจายโหลด(Load balancing)แบบอัตโนมัติไปยังเครื่องทั้ง 3 เพื่อแบ่งเบาภาระการเรียกใช้งานอินเตอร์เน็ตไม่ให้หนักไปเครื่องใดเครื่องหนึ่ง
เครื่อง cache.ku.ac.th เชื่อมต่อกับระบบ proxy/cache(cache1.nectec.or.th และ cache2.nectec.or.th) ของไทยสาร(NECTEC) ด้วยความเร็ว 2 Mbps

System Configuration


รูปแสดง System Configuration ของเครื่อง Proxy/Cache Server บนเครือข่ายนนทรี

Server Name
IP Address
Gateway
Subnet Mask
DNS Server
cache.ku.ac.th
158.108.5.2,158.108.5.3,158.108.5.4
158.108.5.1
255.255.255.192
158.108.2.67,158.108.32.3

การตั้งค่า Browser ให้ชี้มาที่ Proxy/Cache Server สามารถทำได้ดังนี้

การตั้งค่าแบบ Maual Proxy Configuration
1.โปรแกรมเน็ตสเค็ปเนวิกเกเตอร์ (Netscape Navigator)
เลือกเมนู Options > Network Preferences แล้วคลิกที่ Proxies เลือก Manual proxy configuration ให้คลิกที่ปุ่ม View แล้วใส่ชื่อของ Proxy/Cache Server เป็น cache.ku.ac.th และหมายเลข port เป็น 8080 ในรายการของโปรโตคอล HTTP , FTP และ Gopher และใส่ *.ku.ac.th,158.108.* ในช่อง "No proxy for:" ดังรูปที่ 3 และ 4


รูปที่ 3 หน้าต่าง Preferences ของโปรแกรม Netscape Navigator เพื่อตั้งค่า Manual Proxy Configuration

รูปที่ 4 หน้าต่าง Manual Proxy Configuration ของโปรแกรม Netscape Navigator

2.โปรแกรมเน็ตสเค็ปคอมมิวนิเคเตอร์ (Netscape Communicatorator)
เลือกเมนู Edit > Preference แล้วคลิกที่ Advanced > Proxies เลือก Manual proxy configuration ให้คลิกที่ปุ่ม View แล้วใส่ชื่อของ Proxy/Cache Server เป็น cache.ku.ac.th และหมายเลข port เป็น 8080 ในรายการของโปรโตคอล HTTP , FTP และ Gopher และใส่ *.ku.ac.th,158.108.* ในช่อง "Do not use proxy server for addresses beginning with:" ดังรูปที่ 5 และ 6


รูปที่ 5 หน้าต่าง Preferences ของโปรแกรม Netscape Navigator เพื่อตั้งค่า Manual Proxy Configuration

รูปที่ 6 หน้าต่าง Manual Proxy Configuration ของโปรแกรม Netscape Navigator

3.โปรแกรมอินเตอร์เน็ตเอ็กโปเรอร์ (Internet Explorer)
เลือกเมนู View > Internet Options แล้วคลิกที่ Connection ให้ทำเครื่องหมายที่รายการ Access the Internet using a proxy server แล้วคลิกที่ปุ่ม Advanced ให้ใส่ชื่อของ Proxy/Cache Server เป็น cache.ku.ac.th และหมายเลข port เป็น 8080 ในรายการของโปรโตคอล HTTP , FTP และ Gopher และใส่ *.ku.ac.th;158.108.* ในช่อง "Do not use proxy server for addresses beginning with:" ดังรูปที่ 7 และ 8


รูปที่ 7 หน้าต่าง Internet Options ของโปรแกรม Internet Explorer เพื่อตั้งค่า Manual Proxy Configuration

รูปที่ 8 หน้าต่าง Proxy Settings ของโปรแกรม Internet Explorer


Last Updated: 11 December 2001
Written by: ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์