การจดทะเบียนโดเมนเนม
คำร้องขอจดทะเบียนชื่อโฮสต์และเปิดบริการเครื่องเซิร์ฟเวอร์

การประสานจังหวะเวลากับเซิร์ฟเวอร์บริการ NTP
MS Windows Server
Linux

การส่งล๊อกไฟล์มาเก็บที่ Centralized Log Server
การส่งล๊อกไฟล์บน Windows [ ล๊อกไฟล์ของระบบ ], [ ล๊อกไฟล์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS ], [ ล๊อกไฟล์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ IIS7 (Windows Server 2008) ], [ ล๊อกไฟล์ของเว็บเซิร์ฟเวอร์ AppServ ]
การส่งล๊อกไฟล์บน Linux [ ล๊อกไฟล์ของระบบและโปรแกรมแอพพลิเคชั่นต่างๆ (CentOS-based) ]
การส่งล๊อกไฟล์บน Ubuntu
การส่งล๊อกไฟล์บน Sun Solaris (SPARC/x86_64 10-based )
การส่งล๊อกไฟล์บน FreeBSD (6.2 Release-based )
 
 
Copyright ® 2008
All rights reserved Use of this site is maintained and updated by Computer System and Network Devision, Office of Computer Services, Kasetsart University
Last maintained and updated: 16 Auguest 2008