การ Upgrade Internet Explorer เป็น Version 5.50 Service Pack 2 , IE 6.0

ในที่นี้แนะนำ 2 วิธี โดยมีขั้นตอนดังนี้

วิธีที่ 1 การ Upgrade Internet Explorer เป็น Version 5.50 Service Pack 2
วิธีที่ 2 การ Upgrade Internet Explorer เป็น IE 6.0    < Download IE 6 >

วิธีการตรวจสอบ Internet Explorer เป็น Version ใด มีขั้นตอนดังนี้

1. เปิด Internet Explorer เลือกเมนู Help > About Internet Explorer ดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

2. จากรูปที่ 2 แสดง Version ของ Internet Explorer


รูปที่ 2


จัดทำโดย : ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขครั้งล่าสุด : 21 กันยายน 2544