การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์โดยใช้ระบบความปลอดภัย SSL

การรับส่งเมล์จากโปรแกรมเมล์ไคล์เอนต์ ปกติรับจดหมายด้วยโปรโตคอล POP3 และ IMAP ซึ่งในการติดต่อกับเซิร์ฟเวอร์จะมีการส่งค่ารหัสผู้ใช้ (Username) และรหัสผ่าน (Password) จากเครื่องไคลเอนต์สู่เซิร์ฟเวอร์ โดยลักษณะของข้อมูลที่ส่งเป็นข้อความ หากมีผู้ไม่หวังดีดักจับข้อมูลที่วิ่งอยู่บนเครือข่ายสามารถดักจับรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านของผู้ใช้ได้ เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหานี้ และเป็นการเพิ่มระบบรักษาความปลอดภัยในการรับส่งเมล์ จึงได้ติดตั้งระบบ SSL (Secure Socket Layer) ให้ทำงานร่วมกับระบบเมล์ โดยโปรแกรมเมล์ไคล์เอนต์ จะทำการเข้ารหัสของรหัสผู้ใช้และรหัสผ่านก่อนแล้วจึงส่งไปตรวจสอบที่เซิร์ฟเวอร์ ด้านเซิร์ฟเวอร์เมื่อได้รับรหัสแล้วจึงทำการถอดรหัสดังกล่าวแล้วไปตรวจสอบยังระบบเมล์เซิร์ฟเวอร์

การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์โดยใช้ระบบความปลอดภัย SSL
1. การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์บนโปรแกรม Microsoft Outlook Express
2. การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์บนโปรแกรม Netscape Mail
3. การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์บนโปรแกรม PC-Pine
1. การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์บนโปรแกรม Microsoft Outlook Express
1.1 เลือกเมนู Tools > Accounts > Mail >
1.2 เลือกรายการ Account ที่ต้องการ และกดปุ่ม Properties
1.3 เลือกรายการ Advanced คลิกเครื่องหมาย   หน้า This server requires a secure connection (SSL) ดังรูป


2. การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์บนโปรแกรม Netscape Mail
2.1 เลือกเมนู Edit > Preferences ได้หน้าต่างดังรูปที่ 1


รูปที่ 1

2.2 ดับเบิ้ลคลิกที่ Mail & Newsgroups > Mail Servers > Edit ดังรูปที่ 2


รูปที่ 2

2.3 กรณี Server Type เคยกำหนดเป็น POP3 Server ให้เปลี่ยนเป็น IMAP Server แสดงดังรูปที่ 3


รูปที่ 3

2.4 เลือกรายการ IMAP แสดงหน้าต่างดังรูป 4
2.5 คลิกเครื่องหมาย  หน้า Use secure connection (SSL)


รูปที่ 4

2.6 กดปุ่ม OK
3. การติดตั้งระบบเมล์ไคล์เอนต์บนโปรแกรม PC-Pine
3.1 ที่เมนูหลักเลือก Setup แล้วกด Enter ดังรูป

3.2 กด C เพื่อใส่ค่า Config
3.3 เลือกรายการ inbox-path
3.4 กด C เพื่อทำการเปลี่ยนค่า
3.5 เปลี่ยนค่าเป็น {nontri.ku.ac.th/user=account/SSL}INBOX โดยที่ account เป็นชื่อรหัสบัญชีผู้ใช้ (Account หรือ User ID.) ของเครื่อง nontri.ku.ac.th
3.6 กดปุ่ม Enter
3.7 กดปุ่ม E (Exit Setup)
3.8 กด Y เพื่อยืนยันการ Setupจัดทำโดย : ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
แก้ไขครั้งล่าสุด : 5 มิถุนายน 2544