Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ระบบสารสนเทศ >> ระบบบัญชี 3 มิติ
 
ระบบบัญชี 3 มิติ
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้พัฒนาระบบบัญชี 3 มิติ เพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของหน่วยงานภายในของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ในด้านงบประมาณ พัสดุ การเงิน และบัญชีกองทุน เกณฑ์พึงรับ-พึงจ่ายในลักษณะ 3 มิติ โดยจะสะท้อนการทำงานจริงของทุกหน่วยงาน สามารถควบคุมและตรวจสอบได้สะดวก แต่ละหน่วยงานมีระบบงานที่เชื่อมต่อ กับฐานข้อมูลกลาง ทำให้หน่วยงานและส่วนกลางสามารถรับรู้สถานะทางการเงิน ผลการดำเนินงาน และมีข้อมูลประกอบในการวางแผนและการตัดสินใจของผู้บริหาร
 
เว็บเพจระบบบัญชี 3 มิติ : https://acc3d.ku.ac.th
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters