Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ระบบสารสนเทศ >> ตรวจสอบเวลาเข้าใช้โมเด็ม
 
ตรวจสอบเวลาเข้าใช้โมเด็ม
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดทำเว็บเพจสำหรับตรวจสอบเวลาเข้าใช้โมเด็ม รายละเอียดการใช้งาน และหมายเลขโมเด็มของเครือข่ายนนทรี
 
เว็บเพจตรวจสอบเวลาเข้าใช้โมเด็ม: http://info.ku.ac.th/
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters