การใช้ Netscape Mail เปิดอ่านจดหมายด้วย IMAP server

ปัญหาอย่างหนึ่งที่สำคัญของสมาชิกผู้ใช้เครือข่ายนนทรี คือ รับจดหมายใหม่ไม่ได้ ผู้ใช้ส่วนมากนิยมอ่านจดหมายด้วยโปรแกรมเมล์ไคลเอนต์ เช่น Nontri Web Mail, Netscape Mail หรือ Microsoft Outlook Express เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ใช้โปรโตคอล POP3 ในการรับจดหมายซึ่งใช้งานได้สะดวก แต่ในกรณีที่จดหมายมีขนาดโดยรวมใหญ่เกินจำนวนโควต้าที่กำหนดจะไม่สามารถรับจดหมายมาอ่านได้ จึงเป็นอุปสรรคในการรับจดหมายใหม่มาอ่าน โดยจะแสดงหน้าต่าง Error ดังรูปที่ 1 - 4 ดังนี้

รูปที่ 1 Error จาก Netscape Mail

รูปที่ 2 Error จาก Netscape Mail

รูปที่ 3 Error จาก Nontri WebMail

รูปที่ 4 Error จาก MS Outlook Express

วิธีแก้ปัญหามีหลายวิธีด้วยกัน ได้แก่

  1. รีโมตล๊อกอินยังเซิร์ฟเวอร์เมล์โดยตรง แล้วใช้โปรแกรม pine
  2. ใช้โปรแกรมเมล์บนวินโดว์ที่ใช้โปรโตคอล IMAP เช่น โปรแกรม PC-PINE เป็นต้น
  3. ใช้โปรแกรม Netscape Mail โดยเปลี่ยน Incoming Mail Server จาก POP เป็น IMAP Server

ในเอกสารนี้จะกล่าวถึงวิธีที่ 3 คือ ใช้โปรแกรม Netscape Mail ทำการเปลี่ยน Incoming Mail Server จาก POP Server เป็น IMAP Server จะสามารถแก้ปัญหาที่รับจดหมายไม่ได้ เพราะการใช้โปรโตคอล IMAP จะทำการติดต่อเปรียบเสมือนทำงานอยู่กับข้อมูลบนเซิร์ฟเวอร์โดยตรง ผู้ใช้สามารถเห็นจดหมายได้ทั้งหมด เปิดอ่าน ลบจดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ได้ แตกต่างจากการใช้โปรโตคอล POP ซึ่งทำการคัดลอกจดหมายจากเซิร์ฟเวอร์มาเก็บไว้ยังเครื่องไคลเอนต์ของผู้ใช้

วิธีในการเปลี่ยนการรับจดหมายมาใช้ IMAP Server มีดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Netscape Navigator
  2. เลือกเมนู Edit และ Preferences…. ได้หน้าต่าง Preferences
  3. เลือกรายการ Category: เป็น Mail & Newsgroups และเลือกรายการย่อยเป็น Mail Server ดังแสดงในรูปที่ 5
  4. ในกรอบของ Incoming Mail Servers มีชื่อ Mail Server อยู่แล้วตัวอย่างเช่น nontri.ku.ac.th ให้กดที่ปุ่ม Edit…. ได้หน้าต่าง Mail Server Properties ดังรูปที่ 6
  5. ที่รายการ Server Type: แสดงเป็น POP3 Server ให้คลิ๊กที่ drop down menu ที่รายการนี้ จะมีตัวเลือกปรากฏขึ้น ให้เปลี่ยนตัวเลือกใหม่เป็น IMAP Server ดังรูปที่ 7
  6. หน้าต่าง Mail Server Properties จะเปลี่ยนแสดงใหม่ ดังรูปที่ 8
  7. ในรูปที่ 4 ใส่ชื่อรหัสบัญชีผู้ใช้ในช่องรายการ User Name
  8. หากต้องการให้โปรแกรม Netscape Mail จำรหัสลับของผู้ใช้ด้วย ให้คลิ๊กทำเครื่องหมายถูกที่กล่องสี่เหลี่ยม รายการ Remember password
  9. กดปุ่ม OK จะกลับสู่หน้าต่าง Preferences ดังรูปที่ 5

วิธีการเปิดอ่านจดหมาย มีดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม Netscape Mail ได้หน้าต่างดังรูปที่ 9
  2. และปรากฏหน้าต่าง Password Entry Dialog ดังรูปที่ 10
  3. ใส่รหัสลับของผู้ใช้ แล้วกดปุ่ม OK
  4. โปรแกรมจะส่งรหัสไปตรวจสอบ โดยจะแสดงหน้าต่างดังรูปที่ 11
  5. ถ้ารหัสถูกต้องจะแสดงรายการจดหมาย ดังรูปที่ 12

รูปที่ 5

รูปที่ 6

รูปที่ 7

รูปที่ 8

 

รูปที่ 9

รูปที่ 10

รูปที่ 11

รูปที่ 12

 

วิธีการลบจดหมายมีดังนี้

  1. ตรวจสอบขนาดของจดหมายแต่ละฉบับ คลิ๊กที่ปุ่ม Show and Hide Columns โดยกดที่ปุ่มรูปหัวลูกศรด้านซ้าย ดังรูปที่ 13
  2. หากต้องการลบจดหมายฉบับใด ให้คลิ๊กที่รายการจดหมายฉบับนั้น ดังรูปที่ 14
  3. ทำการลบโดยคลิ๊กที่ปุ่ม Delete ที่แถบเครื่องมือ สัญญลักษณ์ของซองจดหมายที่รายการ Subject จะมีกากบาทสีแดงปรากฏขึ้น ดังรูปที่ 15 เป็นการทำเครื่องหมายไว้ ยังไม่ได้ลบจริง
  4. เลือกเมนู File และเลือกรายการย่อย Compact This Folder เพื่อทำการลบจดหมายที่ได้ทำเครื่องหมายว่าต้องการลบไว้แล้วออกจากเซิร์ฟเวอร์ ดังรูปที่ 16

รูปที่ 13

รูปที่ 14

รูปที่ 15

รูปที่ 16

หมายเหตุ

 1. การใช้ IMAP จะแสดงเฉพาะจดหมายที่เก็บอยู่บนเมล์เซิร์ฟเวอร์โดยตรง จะไม่เห็นจดหมาย ฉบับก่อนๆ ที่เคยได้รับจากการใช้ POP3 และไม่ได้กำหนดให้เก็บไว้บนเซิร์ฟเวอร์
 2. เพื่อความสะดวก สามารถเลือกใช้ Netscape Mail รับจดหมายด้วย POP3 Server และ ใช้โปรแกรมอื่น เช่น PC-PINE อ่านจดหมายเมื่อมีปัญหารับจดหมายจาก Netscape ไม่ได้