การเปลี่ยนรหัสผ่านและการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็มด้วยระบบใหม่
ประกาศ
กำหนดการ
กฏข้อบังคับ
ระเบียบการใช้งาน
ลงทะเบียนรับรหัสผ่านใหม่(นิสิต)
หมายเลขโทรศัพท์
เปรียบเทียบระบบเก่าและ
ระบบใหม่

การเชื่อมต่อโมเด็มด้วยระบบใหม่
บน
Windows 98 (*.pdf)
Windows 2000 (*.pdf)
Windows XP (*.pdf)
Windows 98 (*.doc)
Windows 2000 (*.doc)
Windows XP (*.doc)
ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโมเด็ม
ถาม-ตอบ

ภาคผนวก
การเชื่อมต่อโมเด็มด้วยระบบเก่า
บน Windows 98 (*.pdf), (*.doc)
การให้บริการ
Proxy Server

การใช้คำสั่ง telnet
การใช้คำสั่ง ping

ดาวน์โหลด Acrobat Reader

Hot coming topics

ทำไมเน็ตจึงช้า ?
ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับรหัสบัญชีผู้ใช้เครื่องนนทรี
การเปลี่ยนรหัสผ่าน
การล๊อกอินด้วยหัสผ่านใหม่
การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็มด้วยระบบใหม่


ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับรหัสบัญชีผู้ใช้เครื่องนนทรี
1.รหัสบัญชี (account) และรหัสผ่าน (password) ที่ออกให้นี้เป็นรหัสเฉพาะตัวผู้ใช้ที่มีชื่อในรหัสบัญชี เท่านั้น ผู้ใช้ต้องจำและเก็บรหัสผ่านและบัญชีผู้ใช้เป็นอย่างเทียบเท่ากับบัตรเครดิตการ์ด
2. หากลืมรหัสบัญชีหรือรหัสผ่านนี้ ผู้ใช้จะต้องยื่นคำขอรหัสผ่านใหม่ โดยส่งผ่านทางหน่วยงานระดับคณะ/สำนัก/สถาบัน ทางผู้ดูแลระบบสงวนสิทธิ์ในการออกรหัสให้ใหม่ไม่เร็วกว่า 1 เดือนหลังจากที่ยื่น
3. รหัสบัญชีนี้ใช้เฉพาะผู้เป็นเจ้าของบัญชีเท่านั้น ห้ามนำไปให้ผู้อื่นใช้โดยเด็ดขาด ทางผู้ดูแลระบบ สงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีชื่อทันทีที่ตรวจพบว่ามีการนำรหัสบัญชีของตนเองไปให้ผู้อื่นใช้
4. ผู้ใช้ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้งานเครือข่ายนนทรีอย่างเคร่งครัด หากมีความจงใจในการฝ่าฝืนส่วนรักษา ความปลอดภัยของระบบ ผู้ดูแลระบบสงวนสิทธิ์ในการปิดบัญชีผู้ใช้ทันที โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ รายละเอียดของกฎระเบียบการใช้งานเครือข่ายนนทรี สามารถดูได้จาก http://www.ku.ac.th/ED/rule/index.html
5. ผู้ใช้จะต้องเก็บรักษารหัสผ่านเป็นความลับเฉพาะตัว และเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้โดยสมบูรณ์ หากมีผู้แอบอ้างนำบัญชีผู้ใช้ไปใช้ในทางผิดกฎหมายใดๆ ผู้เป็นเจ้าของบัญชีบัญชีจะต้องรับผิดชอบ
6. ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ตามความต้องการ รหัสผ่านที่ดีควรประกอบด้วยตักอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษรวมกันเกินกว่า 6 ตัว ไม่ควรใช้คำที่มีในพจนานุกรมโดยเด็ดขาด ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัย


การเปลี่ยนรหัสผ่าน
หลังจากผู้ใช้ได้รับรหัสผ่านใหม่ที่สำนักบริการคอมพิวเตอร์แจกให้ ท่านสามารถเปลี่ยนรหัสผ่านของตนเองได้ตามความต้องการ รหัสผ่านที่ดีควรประกอบด้วยตักอักษร ตัวเลข และเครื่องหมายพิเศษรวมกันเกินกว่า 6 ตัว ไม่ควรใช้คำที่มีในพจนานุกรมโดยเด็ดขาด ผู้ใช้ควรเปลี่ยนรหัสผ่านเป็นครั้งคราวเพื่อความปลอดภัย
การเปลี่ยนรหัสผ่านด้วยตนเองสามารถทำได้เมื่อ log on บนเครื่องนนทรี และมีเครื่องหมายเตรียมพร้อม $ ให้พิมพ์คำสั่ง passwd ดังตัวอย่าง
$ passwd ------> ให้ผู้ใช้พิมพ์คำสั่ง passwd ตามด้วยแป้น Enter
Enter login passwd: ------> ให้ผู้ใช้พิมพ์รหัสผ่านเดิม ตามด้วยแป้น Enter
New password: ------> ให้ผู้ใช้พิมพรหัสผ่านที่ตั้งใหม่ ตามด้วยแป้น Enter
Re-enter new password: ------> ให้ผู้ใช้พิมพรหัสผ่านที่ตั้งใหม่อีกครั้ง ตามด้วยแป้น Enter

การเปลี่ยนรหัสผ่านจะทำสำเร็จเมื่อมีข้อความปรากฎว่า "passwd (SYSTEM): passwd successfully changed ..."


การล๊อกอินด้วยหัสผ่านใหม่
ถ้าท่านใดมีปัญหาในการล็อกอินเนื่องจากรหัสผ่านไม่ถูกต้องให้ตรวจสอบตัวอักษร
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ0123456789!@#$%^&*?
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789


และให้ตรวจสอบตัวอักษรว่าเป็นตัวอักษรใด เพราะอักษรบางตัวมีความคล้ายกัน เช่น
- 1 (หนึ่ง) , i (ไอ เล็ก), l (แอล เล็ก), I (ไอ ใหญ่)
- 0 (ศูนย์), o (โอ เล็ก), O (โอ ใหญ่)


การเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็มด้วยระบบใหม่
การปรับเปลี่ยนการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็มจากระบบเก่าเป็นระบบใหม่ มีดังนี้
1. ไอคอน Dialup Networking
1.1จากไอคอน Dialup Networking คลิ๊กเมาส์ขวาเลือกคำสั่ง Properties ดังรูปที่ 1

รูปที่ 1 หน้าต่าง Dialup Networking

1.2 จะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 2

รูปที่ 2 หน้าต่าง Properties ของไอคอน DialUp Networking

1.3 ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Configure… เพื่อกำหนดคุณสมบัติของโมเด็มที่ใช้ในการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่าย ดังรูปที่ 3

รูปที่ 3 หน้าต่าง Properties ของไอคอน DialUp Networking

1.4 คลิ๊กที่แท็บ Options ในส่วนของ Connection Control ถ้ามีเครื่องหมายถูกในช่องข้างหน้า Bring up terminal window after dialing ให้คลิ๊กเอาเครื่องหมายถูกออกไป ดังรูปที่ 3

2. หน้าต่าง Post Terminal Screen (หน้าต่างสีดำ)จะไม่ปรากฎในขั้นตอนการล๊อกอิน ซึ่งการล๊อกอินในระบบใหม่ทางโมเด็มจะกระทำครั้งเดียวทางหน้าต่าง Connect to ดังรูปที่ 4


รูปที่ 4 หน้าต่าง Connect to

3. การพิมพ์คำสั่ง slirp ppp ในการเปลี่ยนการเชื่อมต่อเข้าสู่เครือข่ายนนทรีทางโมเด็มด้วยระบบใหม่นี้ ผู้ใช้ไม่ต้องพิมพ์คำสั่ง slirp ppp
<<<<<<<<<<< ถาม-ตอบ >>>>>>>>>>


Last Updated and Maintained by:  ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
Last Updated :  December  11,   2000