หมายเลขโทรศัพท์ที่ให้บริการทางโมเด็มบนเครือข่ายนนทรี
ประกาศ
กำหนดการ
กฏข้อบังคับ
ระเบียบการใช้งาน
ลงทะเบียนรับรหัสผ่านใหม่(นิสิต)
หมายเลขโทรศัพท์
เปรียบเทียบระบบเก่าและ
ระบบใหม่

การเชื่อมต่อโมเด็มด้วยระบบใหม่
บน (*.pdf)
Windows 98
Windows 2000
Windows XP
Windows 98 (*.doc)
Windows 2000 (*.doc)
Windows XP (*.doc)
ปัญหาเกี่ยวกับการเชื่อมต่อโมเด็ม
ถาม-ตอบ

ภาคผนวก
การเชื่อมต่อโมเด็มด้วยระบบเก่า
บน Windows 98 (*.pdf), (*.doc)
การให้บริการ
Proxy Server

การใช้คำสั่ง telnet
การใช้คำสั่ง ping

ดาวน์โหลด
Acrobat Reader1. สำหรับ นิสิตและบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 30 นาที / ครั้ง
(เพื่อใช้รับส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์)
No. หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน (คู่สาย)
1 0-2340-0327 90
2. สำหรับนิสิต มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
No. หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน (คู่สาย)
1 0-2942-7170 - 2 420
3. สำหรับบุคลากร มีระยะเวลาการใช้งาน 2 ชั่วโมง / ครั้ง
No. หมายเลขโทรศัพท์ จำนวน (คู่สาย)
1 0-2340-0328 - 30 270


Last Updated and Maintained by:  ฝ่ายเครือข่ายและสื่อสาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ม.เกษตรศาสตร์
Last Updated :  April  02,   2002