Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 23 พฤษภาคม 2549
เมื่อวันอังคารที่ 23 พฤษภาคม 2549 เวลา 13.00 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช จังหวัดนครศรีธรรมราช จำนวน 40 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงาน ด้านการบริหารจัดการด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายและการสื่อสาร การจัดการศึกษาทางไกลด้วยมัลติมีเดีย และ เยี่ยมชมการให้บริการของ Kasetsart IT Square ในการนี้มี ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม M 11 ชั้น 1 อาคารศูนย์มัลติมีเดีย สำนักบริการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters