Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 

คณะผู้บริหาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประชุมความร่วมมือ
ด้านโครงข่าย IPv6 ระหว่างไทยและฝรั่งเศส


สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 31 พฤษภาคม 2549คณะผู้บริหารของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วย รศ. สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และ ผศ.ดร. อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ร่วมประชุมใน โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศ ไทยและประเทศฝรั่งเศส เกี่ยวกับการพัฒนาเครือข่าย IPv6 ที่ ได้รับการ สนับสนุน จาก สำนักงานคณะกรรมการ การ อุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการ โดยได้ร่วมประชุมหารือและเยี่ยมชมสถาบันวิจัยและมหาวิทยาลัยของประเทศฝรั่งเศส หลายแห่ง ได้แก่ สถาบัน INRIA และมหาวิทยาลัย Paris 6 ที่เมืองปารีส และมหาวิทยาลัย Enseeiht ที่เมือง ตูลูส ในระหว่าง วันที่ 31 พฤษภาคม - 7 มิถุนายน พ.ศ. 2549 เนื้อหาในการหารือเกี่ยวข้องกับความคืบหน้าในการใช้งาน อินเทอร์เน็ตโปรโตคอล เวอร์ชั่น 6 หรือ IPv6 ในมหาวิทยาลัย การเชื่อมต่อโครงข่าย IPv6 ระหว่างประเทศไทยและประเทศฝรั่งเศส รวมถึงการทำวิจัยและความร่วมมือด้านระบบเครือข่ายข้อมูล และการแลกเปลี่ยนนิสิตเพื่อทำงานวิจัยระหว่างประเทศอีกด้วย


ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters