Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 

" เปิดตัว KU Channel "

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 เมษายน 2549

โครงการ KU Channel เป็นความร่วมมือระหว่างบริษัท บีลิงค์ มีเดีย จำกัด และมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยสำนักบริการคอมพิวเตอร์ เพื่อผลิตรายการด้านการศึกษาที่สามารถรับชมได้ทางระบบอินเทอร์เน็ต จะเปิดตัวใน วันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 นี้ ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3

โครงการ KU Channel เป็นจุดเริ่มต้นในการเพิ่มศักยภาพของบัณฑิตของ มก. โดยจะเปิดโอกาสให้นิสิตของ มก. ที่มีความสามารถและสนใจงานด้านโทรทัศน์เข้ามามีส่วนร่วมในการผลิตรายการ ดำเนินรายการ เขียนบท และวางแผนการผลิตรายการ นับเป็นประสบการณ์ในการทำงานที่ดีสำหรับนิสิตที่ศึกษาในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรายการโทรทัศน์โดยตรง

เกี่ยวกับโครงการนี้ รองศาสตราจารย์ ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กล่าวว่า โครงการ KU Channel จะเป็นการส่งเสริมและสนับสนุนการเป็น e–University ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ได้อย่างสำคัญ เน้นการเป็น Informative Campus ให้ชัดเจนยิ่งขึ้น นิสิตสามารถเข้าถึงข่าวสารของมหาวิทยาลัยได้สะดวกและรวดเร็วมากขึ้น อันจะนำไปสู่การสร้างปฏิสัมพันธ์ระหว่างนิสิต อาจารย์ และบุคลากร รวมถึงประชาชนทั่วไปด้วย เป้าหมายสำคัญของ KU Channel อีกประการหนึ่งคือการสร้าง Television Lab Digital ต้นแบบสำหรับการฝึกงานให้กับนิสิตโดยตรง ในอนาคตโครงการจะได้ขยายไปสู่ร่วมมือกับมหาวิทยาลัยอื่นเพื่อสร้างเครือข่ายการผลิตรายการข่าวด้านการศึกษาเพื่อเผยแพร่ข้อมูลของแต่ละมหาวิทยาลัยสู่ประชาชนและสังคม

KU Channel จะเปิดตัวอย่างเป็นทางการในวันพุธที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 เวลา 11.00 น. ณ บริเวณอาคารศูนย์เรียนรวม 3 มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยจะมีการออกอากาศรายการด้านการศึกษา ตั้งแต่เวลา 9.00- 16.00 น. ถ่ายทอดสดพิธีเปิดงานโดยท่านอธิการบดีในเวลา 11.00 น. รายการต่างๆ สามารถรับชมได้ทางจอพลาสมาและจอทีวีที่ติดตั้งในสถานที่ต่างๆ ทั่ว มก. และทางจอคอมพิวเตอร์ผ่านเครือข่ายนนทรี ในงานจะมีนิทรรศการแสดงผลงานการพัฒนางานด้านสารสนเทศของหน่วยงานต่างๆ ของ มก. อาทิเช่น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม และกองกิจการนิสิต เป็นต้น

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters