Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 

" ค่ายเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับไอซีที "

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 27 เมษายน 2549

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมกับชมรมวิชาการนักเรียนสาธิตเกษตร โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จะจัดกิจกรรมค่ายเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับไอซีที รุ่นที่ 3 (Cubic ICT Fun Camp 3 rd) เพื่อฝึกอบรมพื้นฐานการจัดการสื่อดิจิตอล การสร้างสื่อผสมของภาพ เสียง และวีดีโอ พร้อมการฝึกทักษะพื้นฐานในการดำรงชีวิตให้กับเยาวชนไทย เพื่อให้เป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาอุตสาหกรรมมัลติมีเดียในระดับสากล

ค่ายเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับไอซีทีมีวัตถุประสงค์ที่จะมุ่งพัฒนาความสามารถในการสร้างผลงานมัลติมีเดียของเยาวชนไทย เป็นเวทีเพื่อแสดงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์อย่างเต็มที่ เพื่อกระตุ้นให้เยาวชนไทยได้เห็นความสำคัญของเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญในการพัฒนาประเทศชาติ พร้อมกับพัฒนาการคิดแก้ปัญหาอย่างเป็นระบบและการทำงานร่วมกันในสังคม และเป็นต้นแบบของการเรียนการสอนด้านมัลติมีเดียและเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้กับโรงเรียนและสถาบันต่างๆ

กิจกรรมค่ายจะจัดในระหว่างวันที่ 4-10 พฤษภาคม พ.ศ. 2549 โดยรับสมัครเยาวชนที่เป็นนักเรียนซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ถึงมัธยมศึกษาปีที่ 3 ที่มีความสนใจด้านคอมพิวเตอร์และ/หรือมัลติมีเดีย ที่สามารถช่วยเหลือตนเองและอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้ จำนวน 60 คน เข้าร่วมกิจกรรมค่ายเป็นเวลา 7 วัน 6 คืน (ค่ายพักแรม) ณ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ บริเวณรอบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และพักค้างคืนที่โรงแรม KU Home ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters