Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
นักศึกษา สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 23 สิงหาคม 2549


เมื่อวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2549 เวลา 12.30 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 35 ท่าน และอาจารย์ จำนวน 3 ท่าน ได้ศึกษาดูงานเรื่อง แนะนำระบบสารสนเทศของสำนักบริการคอมพิวเตอร์ และเยี่ยมชมห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารเกษตรศาสตร์ ไอที แสควร์ ในการนี้มี ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters