Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 7 ธันวาคม 2549เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 7 ธันวาคม 2549 เวลา 13.00 -15.00 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะนายทหาร จากโรงเรียนทหารสื่อสาร กรมการทหารสื่อสาร ได้รับฟังบรรยายเรื่องระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ โดยนายสุรชัย จิตพินิจยล วิศวกร ฝ่ายเครือข่ายสื่อสารและบริการวิทยาเขต ในการนี้มี ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters