Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม
 
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 22 ธันวาคม 2549เมื่อวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2549 เวลา 10.00-12.00 น. สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้การต้อนรับคณะผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่จากมหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ จำนวน 17 เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ โดยมี รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ์ ให้การต้อนรับ และ ท่าน อาจารย์นนทวัฒน์ จันทร์เจริญ ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ให้เกียรติบรรยาย เรื่อง การบริหารจัดการบทเรียนออนไลน์ ณ ห้อง M11 ศูนย์บริการมัลติมีเดีย พร้อมเยี่ยมชมศูนย์ปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square ในการนี้ คุณสุภาพร สอนวงศ์ รองหัวหน้าฝ่ายปฏิบัติการ ให้การต้อนรับและนำคณะเข้าเยี่ยมชม ณ สถานที่ดังกล่าวฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters