Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 9 กุมภาพันธ์ 2549


เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 9 กุมภาพันธ์ 2549 เวลา 09.30 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่าย สถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ จำนวน 6 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงาน ด้านการบริหารและจัดการเทคโนโลยีสารสนเทศด้านระบบเครือข่ายและการจัดการระบบ MIS ระบบบัญชี 3 มิติ และ เยี่ยมชมการให้บริการของ Kasetsart IT Square ในการนี้มี ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติบรรยาย และเจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุม ยืน ภู่วรวรรณ อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters