Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 5 กรกฎาคม 2549


เมื่อวันพุทธที่ 5 กรกฎาคม 2549 เวลา 9.00 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมธิราช จำนวน 50 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงานการให้บริการของ Kasetsart IT Square อาคารการเรียนรู้ สำนักหอสมุด ( Kasetsart University Learning Center ) และ รับฟังการบรรยายพิเศษ โดย รองศาสตราจารย์ยืน ภู่วรวรรณ ในการนี้มี ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ Kasetsart IT Square

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters