Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 
คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 18 กรกฎาคม 2549


เมื่อวันอังคารที่ 18 กรกฎาคม 2549 เวลา 13.00 น. สำนักฯ ได้ให้การต้อนรับ
คณะเจ้าหน้าที่ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศกลาง สำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน 10 ท่าน ได้มาเยี่ยมชมดูงาน ด้านระบบควบคุมและพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ของสำนักฯ ในการนี้มี ท่าน ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ให้เกียรติกล่าวต้อนรับ และ
เจ้าหน้าที่ในฝ่ายต่างๆ ให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมยืน ภู่วรวรรณ ชั้น 3
อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters