Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2549
 

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมฟรีแก่นิสิตเกี่ยวกับการบริการด้านสารสนเทศของ มก.

สำนักบริการคอมพิวเตอร์, 1 มิถุนายน พ.ศ. 2549

 

ในปีการศึกษา 2549 สำนักบริการคอมพิวเตอร์จะจัดการแนะนำเกี่ยวกับบริการด้านสารสนเทศต่างๆ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่จะเป็นประโยชน์ต่อการศึกษาของนิสิต โดยจะจัดอบรมให้แก่นิสิตใหม่ชั้นปีที่ 1 ปีและนิสิตชั้นปีอื่นที่สนใจ โดยไม่คิดค่าใช้จ่าย
การอบรมจะจัดขึ้นในสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคม 2549 โดยจะได้แนะนำถึงระบบสารสนเทศที่พัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนนโยบายการเป็น e-University อาทิเช่น ระบบสารสนเทศนิสิตที่ให้นิสิตสามารถค้นหาข้อมูลตารางเรียน ทำการลงทะเบียนเรียนประจำภาค ตรวจสอบผลการเรียนประจำภาค และตรวจสอบระเบียนประวัติของตนเองได้ผ่านทางเครือข่าย ระบบประเมินการเรียนการสอนที่นิสิตทำการประเมินผลการเรียนของตนเอง และประเมินผลการสอนของอาจารย์ได้ผ่านทางเครือข่าย และระบบสนับสนุนการเรียนการสอนผ่านเครือข่าย (e-Courseware) ที่เป็นระบบ e-Learning แบบ Multimedia ที่นิสิตสามารถเรียนรู้และฝึกปฏิบัติการรายวิชาต่างๆ ได้ทางคอมพิวเตอร์ผ่านทางเครือข่ายของมหาวิทยาลัย ทำให้นิสิตสามารถเรียนรู้ได้ทั้งในและนอกเวลาเรียน เป็นต้น รวมถึงการแนะนำบริการเครื่องคอมพิวเตอร์ มัลติมีเดีย และเครือข่ายไร้สายของมหาวิทยาลัยด้วย

ผู้สนใจสามารถสอบถามรายละเอียดได้ที่ ฝ่ายวิชาการ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ โทร. 0-2562-0951-6 หมายเลขภายใน 2507-8 หรือดูรายละเอียดที่เว็บไซต์ http://www.cpc.ku.ac.th/training

ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters