Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)" เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,5 สิงหาคม 2551

 

เมื่อวันอังคารที่ 5 สิงหาคม พ.ศ. 2551 เวลา 9.00-16.30 น. ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร ในหลักสูตรการฝึกอบรม "การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)" จำนวน 50 คน เยี่ยมชมดูงานด้านการประยุกต์ใช้ไอซีทีเพื่อการบริหารจัดการ ณ ห้อง308 ชั้น 3 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์
กล่าวต้อนรับและวิทยากรบรรยาย โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ มก. และการบรรยายเรื่อง ระบบสารสนเทศ โดย คุณพิชญ์ วิมุกตะลพ หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศ การบรรยายพร้อมเยี่ยมชมสถานที่ห้องเซิร์ฟเวอร์ โดย คุณสุรชัย จิตพินิจยล วิศวกร การเยี่ยมชมสถานที่ห้องการเรียนการสอนทางไกล โดย คุณอำนวย เงินพูลทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 การเยี่ยมชมสถานที่การให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ โดย คุณสุภาพร สอนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ) และคุณฟ้าวลี หงษ์ไทย นักประชาสัมพันธ์ และพิธีกรพร้อมประสานงานการต้อนรับ โดย คุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย ์ และคุณจิตติมา กฤษดานนท์ นักประชาสัมพันธ์

 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2562-0951-7
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters