Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายเรือทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกนักศึกษาทหารอากาศ เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,23 ธันวาคม 2551

 

เมื่อวันอังคารที่ 23 ธันวาคม พ.ศ. 2551 เวลา 14.30-16.00 น. คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษา และคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศ โรงเรียนนายเรือทหารอากาศ กองบัญชาการฝึกนักศึกษาทหารอากาศ จำนวน 40 คน เยี่ยมชมดูงานด้านระบบสารสนเทศ และการให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์

กล่าวต้อนรับโดย รศ.สุรศักดิ์ สงวนพงษ์ ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ การบรรยายเรื่องระบบสารสนเทศ โดย คุณพิชญ์ วิมุกตะลพ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 ชำนาญการ นำชมสถานที่โดย คุณสุภาพร สอนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ) คุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ คุณจิตติมา กฤษดานนท์ นักประชาสัมพันธ์ และคุณกนกมน พัฒนศิริพงศ์

 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2562-0951-7
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters