Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 11 เยี่ยมชมดูงานด้านการให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,19 กุมภาพันธ์ 2551

 

เมื่อวันอังคารที่ 19 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เวลา 11.30-14.00 น. โครงการอบรมหลักสูตรการพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ รุ่นที่ 11 (คณะผู้บริหารจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ จัดโดย สำนักส่งเสริมและพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สกอ.) จำนวน 25 คน เยี่ยมชมดูงานสำนักบริการคอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ และคณะผู้บริหารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ฝ่ายสารสนเทศ นายประสพสุข ผลดี ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ฝ่ายสารสนเทศ ร่วมให้การต้อนรับ และรับชมวีดิโอแนะนำสำนักบริการคอมพิวเตอร์ บรรยายเรื่อง "การให้บริการของอาคาร Kasetsart IT Square" โดย คุณสุภาพร สอนวงษ์ ถ่ายภาพโดยคุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ ประสานงานการต้อนรับโดยชิดชนก สายชุ่มอินทร์ เลขานุการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ คุณอำไพ แจ้งบุญ หัวหน้างานสารบรรณ คุณจิตติมา กฤษดานนท์ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป คุณพงศกร แสงวงศกร และคุณฟ้าวลี ศรีวิไล ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters