Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
นิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงานด้านระบบสารสนเทศ และระบบการเรียนการสอนทางไกล

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,4 กุมภาพันธ์ 2551

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2551 เวลา 9.00-12.00 น.
อาจารย์ณัฏฐ์วิชิดา เลิศพงศ์รุจิกร ได้นำนิสิตปริญญาตรี สาขาวิชาธุรกิจศึกษา ภาควิชาอาชีวศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 21 คน เยี่ยมชมดูงานที่สำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ กล่าวต้อนรับโดย คุณเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการ
คอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง "ระบบสารสนเทศในองค์กร" โดยคุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม บรรยายเรื่อง "ระบบการเรียนการสอนทางไกล" โดยคุณเกษม วงศ์แสน ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย แนะนำห้องการเรียนการสอนทางไกล โดยคุณอำนวย เงินพูนทรัพย์ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม ถ่ายภาพโดยคุณเจริญวงศ์ รุ่งพิทักษ์ไพศาล ฝ่ายบริการและฝึกอบรม


 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป โทรศัพท์ 0-2562-0951-7 ต่อ 2501
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters