Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,31 กรกฏาคม 2551

 

เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 31 กรกฏาคม พ.ศ. 2551 เวลา 13.30-16.00 น. คณะอาจารย์และนักศึกษา สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศธุรกิจ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย จำนวน 33 คน เยี่ยมชมดูงานด้านระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ การเรียนการสอนทางไกล และการให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์ โดยคุณเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายวิชาการ กล่าวให้การต้อนรับ และวิทยากรโดย คุณศรัณย์ญา อมรกุลาจารย์ นักประชาสัมพันธ์ ฝ่ายบริการและฝึกอบรม คุณสุรชัย จิตพินิจยล วิศวกร ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย คุณอำนวย เงินพูลทรัพย์ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 6 คุณยอดชาย พรฉัยยา พนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ และคุณสุภาพร สอนวงษ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 8 (ชำนาญการ) ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2562-0951-7
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters