Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,6 มิถุนายน 2551

 

เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มิถุนายน พ.ศ.2551 เวลา 15.00-15.30 น. นายบุญลือ ประเสริฐโสภา รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และคณะ เยี่ยมชมดูงานด้านการให้บริการของอาคาร Kasetsart IT Square กล่าวต้อนรับและพาเยี่ยมชมโดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ รศ.ประดนเดช นีละคุปต์ รองผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ฝ่ายสารสนเทศ พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร และหัวหน้าฝ่าย รองหัวหน้าฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประสานงานการต้อนรับโดย คุณจิตติมา กฤษดานนท์ ฝ่ายบริหารและธุรการทั่วไป ถ่ายภาพโดย คุณพงศกร แสงวงศกร ฝ่ายบริการและฝึกอบรม สำนักบริการคอมพิวเตอร์

 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2562-0951-7
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters