Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> ปี 2551
 
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฎในหลักสูตร การพัฒนาผู้บริหารสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.) เยี่ยมชมดูงาน

สำนักบริการคอมพิวเตอร์,3 พฤศจิกายน 2551

 

เมื่อวันจันทร์ที่ 3 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551 เวลา 09.00-14.30 น. คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร หลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนและช่วยวิชาการ (นบก.)" จำนวน 40 คน เยี่ยมชมดูงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ และระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ ณ ห้องประชุม 101 ชั้น 1 อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

กล่าวต้อนรับโดย คุณเบ็ญจวรรณ แสนทวีสุข ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ฝ่ายวิชาการ บรรยายเรื่อง "การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ" โดย รศ.ยืน ภู่วรวรรณ รองอธิการบดีฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ นำเยี่ยมชมห้องเครือข่ายโดย คุณสุรชัย จิตพินิจยล หัวหน้างานศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย ฝ่ายระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย นำเยี่ยมชมห้องการเรียนการสอนทางไกลโดย คุณอำนวย เงินพูลทรัพย์ งานมัลติมีเดีย ฝ่ายบริการและฝึกอบรม

 
ดูภาพเพิ่มเติม


ฝ่ายบริการและฝึกอบรม โทรศัพท์ 0-2562-0951-7
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters