Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> 2549
 
ข่าว
กิจกรรม

ตุลาคม

30 ตุลาคม 2549
การสัมนาทางวิชาการ "NETDAY 2006"
New Wave of Web Technology

กันยายน

4 กันยายน 2549
สัมมนาทางวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการ
" ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย ( ICTED 2006 ) "

สิงหาคม

22 สิงหาคม 2549
บริษัท ทรูคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
จะดำเนินทำการปรับปรุงชุมสายย่อยบางเขน

กรกฎาคม

27 กรกฎาคม 2549
โครงการสัมมนาวิชาการความรู้ทางด้านเทคโนโลยีกริด
" Thai Grid Computing Conference 2006 หรือ TGCC2006"

27 กรกฎาคม 2549
สัมมนาทางวิชการและประชุมเชิงปฏิบัติการ " ไอซีที
เพื่อการศึกษาไทย ( ICTED 2006 ) "

มิถุนายน

11 มิถุนายน 2549
งานซ่อมบำรุง " ตรวจสอบระบบไฟฟ้าภายใน "

1 มิถุนายน 2549
จัดอบรม " ฟรี " แก่นิสิตเกี่ยวกับการบริการด้านสารสนเทศ
ของ มก.

เมษายน

27 เมษายน 2549
เปิดตัว " KU Channel "

27 เมษายน 2549
ค่ายเยาวชนไทยก้าวไกลไปกับไอซีที

มีนาคม

10 มีนาคม 2549
ขยายโอกาสการใช้งาน "KUWiN"
ที่บางเขน กำแพงแสน ศรีราชา และสกลนคร

9 มีนาคม 2549
มก. จะเริ่มดำเนินโครงการ KU Channel กลางปีนี้

ข่าวและกิจกรรมก่อนหน้านี้

ข่าวปี 2548

ธันวาคม

22 ธันวาคม 2549
ผู้บริหาร อาจารย์ และเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลัยหัวเฉียวเฉลิมพระเกียรติ เยี่ยมชมดูงาน

ธันวาคม

8 ธันวาคม 2549
สถาบันส่งเสริมการสอนวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (สสวท.) เยี่ยมชมดูงาน

7 ธันวาคม 2549
โรงเรียนทหารสื่อสาร กรมทหารสื่อสาร เยี่ยมชมดูงาน

พฤศจิกายน

22 พฤศจิกายน 2549
นักศึกษา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี วิทยาลัยปัตตานี จังหวัดสุราฏร์ธานี เยี่ยมชมดูงาน

สิงหาคม

22 สิงหาคม 2549
นักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะบริหารธุรกิจ มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เยี่ยมชมดูงาน

17 สิงหาคม 2549
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เยี่ยมชมดูงาน

9 สิงหาคม 2549
มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา เยี่ยมชมดูงาน

8 สิงหาคม 2549
นิสิตปริญญาโท ภาควิชาเทคโนโลยีการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เยี่ยมชมดูงาน

8 สิงหาคม 2549
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมดูงาน

1 สิงหาคม 2549
คณะเจ้าหน้าที่ วิทยาลัยแพทย์ศาสตร์และการสาธารณสุข มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี เยี่ยมชมดูงาน

กรกฎาคม

18 กรกฎาคม 2549
คณะเจ้าหน้าที่ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงาน

17 กรกฎาคม 2549
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา เยี่ยมชมดูงาน

5 กรกฎาคม 2549
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยพัฒนา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เยี่ยมชมดูงาน

มิถุนายน

14 มิถุนายน 2549
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ เยี่ยมชมดูงาน

พฤษภาคม

31 พฤษภาคม 2549
คณะผู้บริหาร สบค. ประชุมความร่วมมือด้านโครงข่าย IPv6 ระหว่างไทยและฝรั่งเศส

26 พฤษภาคม 2549
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ สำนักงาน ก.พ.ร.
เยี่ยมชมดูงาน

23 พฤษภาคม 2549
คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ สำนักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช เยี่ยมชมดูงาน

เมษายน

7 เมษายน 2549
คณะกรรมการฯ และ ตัวแทนจากหน่วยงานระดับคณะ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์
เยี่ยมชมดูงาน

3 เมษายน 2549
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ ศูนย์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์ เยี่ยมชมดูงาน

มีนาคม

17 มีนาคม 2549
คณาจารย์และนักศึกษาระดับปริญญาโท คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภักเชียงราย เยี่ยมชมดูงาน

กุมภาพันธ

9 กุมภาพันธ์ 2549
คณะผู้บริหารและหัวหน้าฝ่ายสถานบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เยี่ยมชมดูงาน

มกราคม

23 มกราคม 2549
ผู้อำนวยการสำนักบริการคอมพิวเตอร์ร่วมประชุมงาน APAN ครั้งที่ 21

13 มกราคม 2549
คณาจารย์ และนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์ วิทยาเขตบพิตรพิมุข จักรวรรดิ เยี่ยมชมดูงาน

WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters