Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ข่าวและกิจกรรม >> 2550
 
ข่าว
กิจกรรม

ธันวาคม

พฤศจิกายน

16 พฤศจิกายน 2550
สบค.ขยายเครือข่ายไร้สายไปยังวิทยาเขตภูมิภาค

7 พฤศจิกายน 2550
การประชุมวิชาการ "ไอซีทีเพื่อการศึกษาไทย"

1 พฤศจิกายน 2550
ศูนย์ Helpdesk เปิดให้บริการนอกเวลาราชการ

ตุลาคม

22 ตุลาคม 2550
พิธีรับมอบโปรแกรมเรียกดูภาพบัตรถวายพระพร ระหว่าง
มูลนิธิคิง เพาเวอร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และบริษัท ไอบีเอ็ม ประเทศไทย จำกัด ณ King Power Complex

22 ตุลาคม 2550
รศ.ดร.อนันต์ ผลเพิ่ม ผู้ช่วยผู้อำนวยการสำนักฯ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ บรรยายในการประชุม Live E! Symposium 2007 หัวข้อ KU Live E! ผ่านระบบ Video Conference ห้อง 201 ชั้น 2 อาคาร สบค. ไปยังมหาวิทยาลัยโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น


10-11 ตุลาคม 2550
บุคลากรสำนักฯ เข้าร่วมงานสัมมนาเครือข่ายวิเทศสัมพันธ์ ของสถาบันอุดมศึกษาไทย : วิเทศสัมพันธ์อย่างไร ให้มหาวิทยาลัยก้าวไกลไปนานาชาติ

กันยายน

10-12 กันยายน 2550
ผอ.สำนักฯ ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยาย เรื่อง
การพัฒนาแผนงาน และการดูแลเครือข่ายสารสนเทศของ มก.
แก่มหาวิทยาลัยแห่งชาติลาว

7 กันยายน 2550
โครงการติดตั้งกล้องรักษาความปลอดภัย ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะที่ 3 Campus Security and Surveillance System (KU CS3 )

สิงหาคม

27-31 สิงหาคม 2550
ผู้อำนวยการ สบค. และคณะเข้าร่วมงานประชุมเชิงปฏิบัติการ APAN ครั้งที่ 24

1-18 สิงหาคม 2550

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ร่วมงานกีฬามหาวิทยาลัยโลก ฤดูร้อน ครั้งที่ 24

กรกฎาคม

2 กรกฎาคม 2550
รับสมัครนิสิตช่วยงานฝ่ายประเมินผลงานพิธีพระราชทาน
ปริญญาบัตร ประจำปี 2550

มิถุนายน

18 มิถุนายน 2550
การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง "การดำเนินกิจกรรม
บนระบบเครือข่ายสารสนเทศ เพื่อพัฒนาการศึกษา"
ครั้งที่ 17

พฤษภาคม

1 พฤษภาคม 2550
ค่ายเยาวชนไทย ก้าวไกลไปกับไอซีที ครั้งที่ 4

เมษายน

1 เมษายน 2550

ค่ายเยาวชนไทย ก้าวไกลด้วยนวัตกรรม ครั้งที่ 2

มีนาคม

15 มีนาคม 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จัดอบรมคอมพิวเตอร์
สำหรับบุคลากร

กุมภาพันธ์

7 กุมภาพันธ์ 2550
การบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์ แม่ข่าย ครั้งที่ 1
ประจำปี 2550

มกราคม

15 มกราคม 2550
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์
ครบรอบปีที่ 22

11 มกราคม 2550
งานแถลงข่าว โครงการค่ายเยาวชนสมองแก้ว (เกษตรศาสตร์ – ซีเกท) รุ่นที่ 20

ข่าวและกิจกรรมก่อนหน้านี้

ข่าวปี 2549

ข่าวปี 2548

ธันวาคม

3 ธันวาคม 2550
คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี เยี่ยมชมดูงาน

พฤศจิกายน

29 พฤศจิกายน 2550
เจ้าหน้าที่ศูนย์ฝึกอบรมและควบคุมระบบเครือข่ายระบบคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พิษณุโลก เยี่ยมชมดูงาน

23 พฤศจิกายน 2550
คณาจารย์และนักเรียนโรงเรียนนายเรือ จ.สมุทรปราการ เยี่ยมชมดูงาน

21 พฤศจิกายน 2550
คณะพรหมจาริณี ศูนย์ปฏิบัติธรรม จ.สระบุรี เยี่ยมชมดูงาน

15 พฤศจิกายน 2550
ผู้เข้ารับการอบรมหลักสูตร "การพัฒนาผู้บริหารสถาบันอุดมศึกษา (นบอ.) เยี่ยมชมดูงาน
ตุลาคม

16 ตุลาคม 2550
สำนักคอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมดูงาน ด้านเทคโนโลยีการใช้งานระบบ VPN สำหรับโปรแกรม Open VPN

9 ตุลาคม 2550
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เข้าศึกษาดูงาน อาคารเกษตรศาสตร์ ไอทีสแควร์ ด้านการให้บริการและระบบการบริหารจัดการ

กันยายน

5 กันยายน 2550

บมจ. กสิกรไทย ยี่ยมชมดูงานด้านระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ และการเรียนการสอนทางไกลผ่านเครือข่าย

5 กันยายน 2550
มหาวิทยาลัยอีสเทิร์นเอเชีย เยี่ยมชมดูงานด้านระบบสารสนเทศ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ การเรียนการสอนทางไกล ผ่านเครือข่าย และระบบการให้บริการของอาคารเกษตรศาสตร์ ไอที สแควร์

สิงหาคม

24 สิงหาคม 2550
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ กองบริการการศึกษา กำแพงแสน เยี่ยมชมดูงาน

27 สิงหาคม 2550
วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี เยี่ยมชมดูงาน ด้านการเรียนการสอนทางไกล

28 สิงหาคม 2550
นิสิตปริญญาเอก ภาควิชาบริหารการศึกษา คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมดูงาน

28 สิงหาคม 2550
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เยี่ยมชมดูงาน


มิถุนายน

22 มิถุนายน 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี เยี่ยมชมดูงาน

5 มิถุนายน 2550

คณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่จาก Hanoi University of Technology ประเทศเวียดนาม และเจ้าหน้าที่จาก UniNet เยี่ยมชมดูงาน

พฤษภาคม

4 พฤษภาคม 2550
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต เยี่ยมชมดูงาน

1 พฤษภาคม 2550
นิสิตปริญญาโทและอาจารย์ มหาวิทยาลัยบูรพา เยี่ยมชมดูงาน

เมษายน

9 เมษายน 2550
ศูนย์ฝึกพาณิชย์นาวี เยี่ยมชมดูงาน


มีนาคม

14 มีนาคม 2550
ภาควิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์ธานี เยี่ยมชมดูงาน

14 มีนาคม 2550
สำนักบริการคอมพิวเตอร์จัดโครงการฝึกอบรมภาษา
อังกฤษ เพื่อพัฒนาทักษะการทำงานสำหรับบุคลากร

กุมภาพันธ์

2 กุมภาพันธ์ 2550
งานวันครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัย

มกราคม

31 มกราคม 2550
โรงเรียน Wadong Middle School ประเทศเกาหลีใต้ เยี่ยมชมดูงาน

25 มกราคม 2550
วันคล้ายวันสถาปนาสำนักบริการคอมพิวเตอร์

WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters