Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters


ข่าวประกวดราคา ปี พ.ศ. 2552
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง (ครั้งที่ 3) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 12 มีนาคม พ.ศ. 2552
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 4 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง (ครั้งที่ 2) ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 10 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2552
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์ จำนวน 18 เครื่อง และสแกนเนอร์ จำนวน 1 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 มกราคม พ.ศ. 2552
ข่าวประกวดราคา ปี พ.ศ. 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ Notebook จำนวน 4 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องสำรองไฟฟ้า จำนวน 65 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 ธันวาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบที่กั้นรถเข้า-ออกอัตโนมัติ จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สนับสนุนงานเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเซิร์ฟเวอร์สำหรับบริการเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์กระจายภาระงานทางด้านเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเซิร์ฟเวอร์ให้บริการสัญญาณนาฬิกาแบบมาตรฐาน จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาเดินสายสัญญาณเครือข่ายไร้สาย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 14 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับสนับสนุนระบบ จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้ออุปกรณ์สำหรับศูนย์บันทึกข้อมูล จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 3 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบ VPN สำหรับวิทยาเขต จำนวน 1 ระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเซิร์ฟเวอร์สำรองสำหรับเครื่องให้บริการอีเมล์ จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 2 กรกฏาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ (Notebook) จำนวน 161 เครื่อง เป็นระยะเวลา 5 เดือน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 24 มีนาคม 2551
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อซอฟท์แวร์สำหรับงานกราฟฟิก จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2551
ข่าวประกวดราคา ปี พ.ศ. 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (วิทยาเขตกำแพงแสน) จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบเลเซอร์ จำนวน  26  เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (สำนักบริการคอมพิวเตอร์)  จำนวน  1  ระบบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย (วิทยาเขตสกลนคร)  จำนวน  1  ระบบ ตั้งแต่จนถึงวันที่ 21 ธันวาคม 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดพกพา (Notebook) จำนวน 19 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 25 ธันวาคม 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อเครื่องควบคุมไฟและสำรองไฟ (UPS) จำนวน 7 เครื่อง ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550
> ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อระบบการประชุมทางไกลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ชุด ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 13 ธันวาคม 2550
> มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มีความประสงค์จะจัดซื้อฮาร์ดดิสก์ จำนวน 40 ชุด สำหรับใช้กับแคชเซิร์ฟเวอร์ของ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 28 สิงหาคม 2550
> ประกาศคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง สอบราคาซื้อชุดคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์และโต๊ะ-เก้าอี้คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2550 กำหนดเปิดซองวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    แก้ไขครั้งล่าสุด : March 13, 2009