Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters


>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งวิศวกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [สอบวันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ. 2552]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งวิศวกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [สอบวันที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2552]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งวิศวกร และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 4 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ. 2552]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [สอบวันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2552]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ [สอบวันจันทร์ที่ 22 ธันวาคม พ.ศ. 2551]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน 2 อัตรา [รับสมัครถึงวันที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2551]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ [รายงานตัวภายในวันที่ 20 ตุลาคม พ.ศ. 2551]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ [สอบวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 2551]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน เพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ และพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 อัตรา [สอบวันที่ 15 กันยายน พ.ศ. 2551]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 5 อัตรา [ถึงวันที่ 29 สิงหาคม พ.ศ. 2551]
>
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับการคัดเลือกพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [ รายงานตัวภายในวันจันทร์ที่ 21 เมษายน 2551 ]
>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [ รายงานตัวภายในวันพุธที่ 2 เมษายน 2551 ]
>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา และตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ [ สอบวันพุธที่ 19 มีนาคม 2551 ]
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ 2 ตำแหน่ง รับสมัครถึง 29 กุมภาพันธ์ 2551
>
ประกาศรายชื่อ ผู้ได้รับคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์
>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอบวันที่ 7 ธันวาคม 2550
>
ประกาศรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ สอบวันที่ 23 พฤศจิกายน 2550
>
สำนักฯ ขยายเวลารับสมัครพนักงาน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ ถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2550
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงาน มหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ รับสมัครถึง 31 สิงหาคม 2550
>
สำนักบริการคอมพิวเตอร์ รับสมัครนิสิตช่วยงานฝ่ายประเมินผลงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550
   
    แก้ไขครั้งล่าสุด : May 25, 2009