จ ฉ ร ล

 

การแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์
การเรียนการสอนทางไกล
การถ่ายทอดสดผ่านเว็บ
การบริหาร
การเรียนการสอน
การวิจัย
การบริการวิชาการ
-
คณะกรรมการประจำสำนัก
 คณะผู้บริหารและบุคลากร
ความปลอดภัยของคอมพิวเตอร์
ค่าบริการ
โครงสร้างเครือข่าย
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
ดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ที่มีลิขสิทธิ์
ดาวน์โหลดไฟล์ คู่มือแนะนำ
ติดต่อสำนัก
-
ทำเนียบผู้บริหาร
-
นโยบายการใช้งานเครือข่าย
บริการบัญชีผู้ใช้ส่วนบุคคล
บัญชีผู้ใช้สำหรับหน่วยงาน
บัญชีผู้ใช้สำหรับอาจารย์พิเศษและแขกของมหาวิทยาลัย
บัญชีผู้ใช้สำหรับการจัดประชุมและสัมมนา
บัญชีผู้ใช้สำหรับศิษย์เก่า
บริการตรวจสอบข้อมูลผู้ใช้
บริการจดหมายอิเล็กทรอนิกส์
บริการเครือข่าย
บริการลงทะเบียนเครื่องคอมพิวเตอร์
บริการพื้นที่ Home page
บริการฝึกอบรม
ประวัติความเป็นมา
 ประสานด้านเทคนิคประจำหน่วยงาน
-
-
-
-
-
มัลติมีเดีย
-
ระบบคอมพิวเตอร์และเครือข่าย
ระบบสำรองข้อมูลของเซิร์ฟเวอร์
-
วิสัยทัศน์ พันธกิจ
ศูนย์ปฏิบัติการเครือข่าย
-
สถิติการใช้เครือข่าย
ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์
-
-
-