คู่มือและการติดตั้งใช้งานโปรแกรม PC-Pine

รู้จักโปรแกรม PINE | โปรแกรม PC-PINE | การติดตั้งโปรแกรม PC-PINE | การสร้าง ShortCut ไว้บน Desktop | การกำหนดฟอนต์ภาษาไทยสำหรับ PC-PINE | การเขียนและส่งจดหมาย | การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย | การเขียนจดหมายเป็นภาษาไทย | การบันทึกไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย | การพิมพ์จดหมายออกทางเครื่องพิมพ์| การเก็บรหัสลับ (Password) ไว้บนเครื่องพีซี| ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเมล์เซอร์ฟเวอร์ nontri | ระบบจดหมายบนเครื่องเมล์เซอร์ฟเวอร์ nontri.ku.ac.th |
ปัจจุบันเครือข่ายนนทรีของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีสมาชิกเป็นจำนวนมาก สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกคนจะได้รับรหัสบัญชีประจำตัวสำหรับรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ หรือที่เรียกกันโดยทั่วไปว่า E-Mail Address สมาชิกทุกคนได้ใช้บริการ E-mail จากเมลเซิร์ฟเวอร์หลักของเครือข่ายนนทรี คือ เครื่อง nontri.ku.ac.th หรือเครื่อง pirun.ku.ac.th ซึ่งสมาชิกส่วนใหญ่นิยมอ่านจดหมายผ่านโปรแกรมเมลไคลเอนต์ เช่น Netscape Mail, Microsoft Outlook เป็นต้น โดยใช้โปรโตคอล POP3 ในการติดต่อรับจดหมายจากเมลเซิร์ฟเวอร์มาสู่โปรแกรมเมล์ไคลเอนต์บนเครื่องคอมพิเตอร์ของผู้ใช้ ทำให้ประสบกับปัญหาในการรับจดหมายจากเมลเซิร์ฟเวอร์ในกรณีที่โควต้าของผู้ใช้เต็ม ผู้ใช้จะไม่สามารถรับจดหมายใหม่จากเมลเซิร์ฟเวอร์ได้ ผู้ใช้ต้องทำการรีโมตล๊อกอินติดต่อใช้งานโดยตรงบนเครื่องเมลเซิร์ฟเวอร์ และใช้โปรแกรม PINE ในการอ่านจดหมายและลบจดหมายฉบับที่อ่านแล้วออกไปเพื่อให้มีพื้นที่โควต้าเพียงพอในการรับข้อมูลใหม่

ด้วยสาเหตุดังกล่าวข้างต้น สำนักบริการคอมพิวเตอร์ขอแนะนำโปรแกรม PC-PINE เป็นโปรแกรมรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์บนเครื่องพีซีคอมพิวเตอร์ โปรโตคอลที่ใช้ในการรับจดหมายเป็นโปรโตคอล IMAP ซึ่งผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่นิยมใช้กัน โปรแกรม PC-PINE เป็นทางเลือกหนึ่งสำหรับสมาชิกเครือข่ายนนทรีในการใช้งานรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ และไม่ต้องประสบกับปัญหารับจดหมายไม่ได้เนื่องจากโควต้าเต็มอีกต่อไป


 • รู้จักโปรแกรม PINE

  โปรแกรม PINE (Program for Internet News & Email) เป็นเครื่องมือสำหรับการอ่าน การรับ การส่ง และการจัดการเอกสารในรูปแบบของจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) และกระดานข่าว (News Group) โปรแกรม PINE ได้รับการพัฒนาโดยมหาวิทยาลัยวอชิงตัน (University of Washington) ทำงานบนระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ (UNIX) และไดัพัฒนาต่อให้ทำงานบนระบบปฏิบัติการดอส (DOS) และ ไมโครซอฟต์วินโดว์ (Windows)


 • โปรแกรม PC-PINE

  โปรแกรม PC-PINE เป็นโปรแกรมรับ/ส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ มีการใช้งานเหมือนกับโปรแกรม PINE บนเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการยูนิกซ์ โปรแกรม PC-PINE ติดตั้งใช้งานบนเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล (Personal Computer: PC) ที่มีระบบปฏิบัติการเป็น DOS, Windows 95, 98 หรือ NT โปรแกรม PINE มีการติดต่อสื่อสารกับเมลเซิร์ฟเวอร์โดยใช้โปรโตคอล SMTP ในการส่งจดหมาย และใช้โปรโตคอล IMAP ในการรับจดหมายจากเมลเซิร์ฟเวอร์ โปรแกรมมีลักษณะเป็นเทกซ์เมนูใช้งานง่าย สามารถนำไฟล์จากเอกสารอื่นๆ เช่น Microsoft Word, Excel หรือ รูปภาพ เป็นต้น ที่มีอยู่บนเครื่องพีซีส่งไฟล์แนบไปกับจดหมายได้ทันที และในทำนองเดียวกันสามารถนำไฟล์ที่แนบมากับจดหมายบันทึกเก็บไว้บนเครื่องพีซีหรือเปิดอ่านได้ทันทีเช่นกัน นอกจากนั้นโปรแกรม PINE ยังสามารถจัดการโฟลเดอร์จดหมาย พิมพ์จดหมายออกทางเครื่องพิมพ์ที่ต่ออยู่กับเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ได้ และยังสามารถใช้เมาส์คลิ๊กสั่งงานได้ด้วย


 • การติดตั้งโปรแกรม PC-PINE

  1. ดาวน์โหลดโปรแกรม PC-PINE for Windows ได้ที่

  เวอร์ชันล่าสุดขณะที่เขียนเอกสารนี้เป็นเวอร์ชัน 4.21 ชื่อไฟล์ pm421w32.zip เป็นไฟล์ที่ถูกบีบอัดไว้

  2. ใช้โปรแกรม WinZip ทำการกระจายไฟล์ pm421w32.zip เก็บไว้ที่ไดเรกทอรี C:\Pine (โปรแกรม WinZip ดาวน์โหลดได้จาก ftp://ftp.ku.ac.th/pub/internet/utility/winzip/) เมื่อกระจายไฟล์แล้วจะได้ไฟล์ดังรูปที่ 1

  3. รันโปรแกรม PINE.EXE จากไดเรกทอรี C:\Pine ครั้งแรกของการรันโปรแกรม PINE โปรแกรมจะถามบางคำถามสำหรับเก็บค่าคอนฟิกิวเรชันของโปรแกรม PINE ไว้ในไฟล์ชื่อ pinerc

  4. เมื่อโปรแกรม PINE เริ่มทำงานเป็นครั้งแรกจะปรากฏหน้าต่างดังรูปที่ 2 เป็นการสร้างไดเรกทอรี C:\Mail สำหรับเก็บโฟลเดอร์จดหมาย กดปุ่ม OK

  รูปที่ 1

  รูปที่ 2

  รูปที่ 3

  5. ได้หน้าต่างทักทาย Pine 4.21 GREETING TEXT ดังรูปที่ 3 ให้ออกจากจากหน้างต่างนี้โดยการกดคีย์คำสั่งอักษร "E" ตามเมนูด้านล่าง ซึ่ง "E" หมายถึง ออกจากหน้าต่างการทักทาย (Exit this greeting)

  6. ได้หน้าต่าง Main Menu ของโปรแกรม PINE ดังรูปที่ 4 ด้านล่างของหน้าต่างมีบรรทัดบอกสถานะการทำงาน (Status line) แสดงข้อความ "No Inbox! Folder to open as inbox : " ไม่ต้องป้อนค่าใด ๆ ให้กดปุ่ม Enter ข้อความจะเปลี่ยนเป็น "No folder opened" ดังรูปที่ 5

  รูปที่ 4

  รูปที่ 5

  7. กดปุ่มลูกศรลง เลื่อนแถบสว่างมาที่รายการ SETUP และกดปุ่ม Enter จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 6

  8. สองบรรทัดล่างของหน้าต่างแสดงเมนูย่อยของรายการ SETUP ให้กดคีย์คำสั่งอักษร "C" เพื่อเลือกรายการ Config ได้หน้าต่าง Setup Configuaration ดังรูปที่ 7

  9. สองบรรทัดล่างของหน้าต่างจะเป็นคีย์คำสั่งของการ Setup Configuration ขณะนี้แถบสว่างอยู่ที่ตัวเลือกรายการ personal-name ให้กดคีย์คำสั่งอักษร "C" เพื่อทำการเปลี่ยนแปลงค่าในรายการ ได้หน้าต่างดังรูปที่ 8 มีข้อความที่บรรทัด Status line เป็น "Enter the replacement text : " หมายถึงค่าที่เปลี่ยนแปลงให้รายการ personal-name ให้ใส่เป็น ชื่อ-นามสกุล ภาษาอังกฤษ (ในกรณีที่ทำการส่งจดหมาย โปรแกรม PINE จะนำชื่อนี้ไปใส่ไว้ให้ในรายการชื่อของผู้ส่งจดหมายโดยอัตโนมัติ) ตัวอย่างในเอกสารนี้ให้ชื่อเป็น "Test User" เมื่อป้อนชื่อแล้วให้กดปุ่ม Enter จะได้หน้าต่างดังรูปที่ 9

  10. เปลี่ยนแปลงค่าในรายการ user-id เป็นชื่อรหัสบัญชีของผู้ใช้ ตัวอย่างในเอกสารรหัสบัญชีคือ test (ในกรณีที่ทำการส่งจดหมาย โปรแกรม PINE จะนำชื่อรหัสบัญชีนี้ไปใส่ไว้ให้เป็นชื่ออีเมลของผู้ส่งจดหมายโดยอัตโนมัติ)

  11. เปลี่ยนแปลงค่าในรายการ user-domain เป็นชื่อโดเมนเนมของผู้ใช้ ตัวอย่างในเอกสารชื่อโดเมนเนมคือ nontri.ku.ac.th (ในกรณีที่ทำการส่งจดหมาย โปรแกรม PINE จะนำชื่อโดเมนเนมนี้ไปรวมกับชื่อรหัสบัญชีเพื่อเป็นชื่ออีเมลของผู้ส่งจดหมายโดยอัตโนมัติ)

  หมายเหตุ ชื่อรหัสบัญชี และชื่อโดเมนเนมที่กล่าวถึงในข้อ 10 และข้อ 11 ควรเป็นชื่ออีเมลที่มีอยู่จริงของผู้ใช้ ตัวอย่างเช่น

  test@pirun.ku.ac.th ใช้ชื่อรหัสบัญชีเป็น test และชื่อโดเมนเนมเป็น pirun.ku.ac.th

  test@ku.ac.th ใช้ชื่อรหัสบัญชีเป็น test และชื่อโดเมนเนมเป็น ku.ac.th

  test@nontri.ku.ac.th ใช้ชื่อรหัสบัญชีเป็น test และชื่อโดเมนเนมเป็น ku.ac.th

  ชื่ออีเมล test@ku.ac.th เป็นชื่ออีเมลเดียวกันกับ test@nontri.ku.ac.th

  ทั้งนี้ผู้ใช้ควรระมัดระวังในการกำหนดชื่อ เพราะในกรณีที่ผู้ใช้ส่งจดหมายไปหาเพื่อน แล้วเพื่อนตอบ Reply กลับมา จดหมายจะถูกส่งกลับมาที่ชื่ออีเมลที่กำหนดนั้น ถ้าชื่อไม่ถูกต้อง ผู้ใช้จะไม่สามารถได้รับจดหมายตอบกลับมาได้

  12. เปลี่ยนแปลงค่าในรายการ smtp-server เป็น nontri.ku.ac.th

  13. เปลี่ยนแปลงค่าในรายการ inbox-path เป็น {nontri.ku.ac.th}INBOX

  14. เมื่อเปลี่ยนแปลงครบแล้วให้กดคีย์อักษร "E" Exit Setup ได้หน้าต่างดังรูปที่ 10 ให้กดอักษร "Y" เป็นการยอมรับการเปลี่ยนแปลงรายการที่ทำไว้ จากนั้นจะได้หน้าต่างดังรูปที่ 11 แสดงค่าคอนฟิคกิวเรชันได้ถูกบันทึกไว้แล้ว

  15. ขณะนี้แถบสว่างอยู่ที่รายการ FOLDER LIST ให้กด Enter ได้หน้าต่างดังรูปที่ 12 แสดงรายการโฟลเดอร์จดหมาย ให้เลือกโฟลเดอร์ INBOX และกดปุ่ม Enter เพื่อทำการทดสอบโปรแกรม PINE ว่าสามารถติดต่อรับจดหมายจากเมลเซิร์ฟเวอร์ได้หรือไม่

  16. ได้หน้าต่างดังรูปที่ 13 บรรทัด Status line แสดงชื่อ HOST เป็น nontri.ku.ac.th ซึ่งเครื่อง nontri.ku.ac.th ต้องเป็นเครื่องที่ให้บริการ IMAP server ด้วย และแสดงชื่อ Login name ที่กำหนดไว้แล้วเป็น test ซึ่งถูกต้อง จากนั้นกดปุ่ม Enter

  รูปที่ 6

  รูปที่ 7

  รูปที่ 8

  รูปที่ 9

  รูปที่ 10

  รูปที่ 11

  รูปที่ 12

  รูปที่ 13

  17. ได้หน้าต่างดังรูปที่ 14 ถามรหัสลับ (PASSWORD) ให้ใส่รหัสลับของผู้ใช้ และกดปุ่ม Enter

  18. ได้หน้าต่างดังรูปที่ 15 แสดงรายการจดหมายบนเมลเซิร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถกดปุ่มลูกศรขึ้น/ลง เลื่อนแถบสว่างไปยังจดหมายฉบับที่ต้องการ และกดปุ่ม Enter เพื่อเปิดอ่านจดหมายฉบับนั้นได้

  19. ถ้าต้องการกลับมายังหน้าต่าง Main Menu ให้กดคีย์คำสั่งอักษร "M"

  20. ออกจากโปรแกรม PINE โดยเลือกรายการ QUIT จาก Main Menu หรือ กดคีย์คำสั่งอักษร "Q"

  21. กดคีย์คำสั่งอักษร "Y" เพื่อยืนยันการออกจากโปรแกรม PINE

  รูปที่ 14

  รูปที่ 15


 • การสร้าง ShortCut ไว้บน Desktop

   1. คลิ๊กปุ่มขวาเมาส์ในบริเวณที่ว่างบนเดสต์ทอปของวินโดว์
   2. เลือกเมนูย่อย New และ Shortcut ตามลำดับ
   3. ในช่อง Command line: ใส่ชื่อไฟล์ดังนี้ C:\Pine\pine.exe ดังรูปที่ 16 และกดปุ่ม Next
   4. ได้หน้าต่างดังรูปที่ 17 ใส่ชื่อ ShortCut ว่า "Pine" และกดปุ่ม Finish

  รูปที่ 16

  รูปที่ 17


 • การกำหนดฟอนต์ภาษาไทยสำหรับ PC-PINE

  เมื่อได้ติดตั้งโปรแกรม PC-PINE เสร็จเรียบร้อย ผู้ใช้สามารถรับและส่งจดหมายได้แล้ว แต่ถ้าหากมีจดหมายฉบับใดเป็นภาษาไทยจะยังไม่สามารถอ่านได้ เพราะโปรแกรม PINE ไม่มีฟอนต์ภาษาไทยให้เลือกใช้ ดังนั้นผู้ใช้ต้องทำการกำหนดโดยระบุชื่อฟอนต์ภาษาไทยไว้ในไฟล์คอนฟิคกิวเรชันของโปรแกรม PINE ดังนี้

  1. เปิดโปรแกรมเทกซ์เอดิเตอร์ เช่น NotePad โดยเลือกจาก
  2. Start Menu ---> Programs ---> Accessoriers ---> Notepad

  3. เลือกเมนู File และ Open…
  4. เปลี่ยนไดเรกทอรีเป็น C:\Pine และเลือกไฟล์ชื่อ pinerc
  5. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปท้ายเอกสาร หาบรรทัดที่แสดงข้อความดังนี้
  6. # Name and size of font.

   font-name=""

   font-size=""

   font-style=""

   # Name and size of printer font.

   print-font-name=""

   print-font-size=""

   print-font-style=""

  7. แก้ไขค่าในรายการชื่อและขนาดของฟอนต์ที่ใช้แสดงบนจอภาพ ดังนี้
  8. # Name and size of font.

   font-name="MS Sans Serif"

   font-size=9

   font-style=""

  9. แก้ไขค่าในรายการชื่อและขนาดของฟอนต์ที่ใช้ในการพิมพ์ ดังนี้
  10. # Name and size of printer font.

   print-font-name="FixedDB ThaiText New"

   print-font-size="12"

   print-font-style=""

  11. บันทึก (Save) และ ออกจากโปรแกรม Notepad

  ในกรณีที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ไม่มีฟอนต์ "FixedDB ThaiText New" สามารถดาวน์โหลดไฟล์ dbtt.ttf dbttb.ttf dbttf.ttf dbttf_n.ttf dbttfb.ttf จาก ftp://ftp.ku.ac.th/pub/fonts/FONT95/ นำมาบันทึกเก็บไว้ใน ไดเรกทอรี C:\WINDOWS\FONT


 • การเขียนและส่งจดหมาย

  การเขียนและส่งจดหมายมีขั้นตอนดังนี้

  1. เปิดโปรแกรม PINE จาก C:\Pine\pine.exe
  2. ป้อนรหัสผู้ใช้ และรหัสลับ
  3. เข้าสู่หน้าต่าง Main Menu
  4. เลือกเมนูรายการ COMPOSE MESSAGE - Compose and send message

  ได้หน้าต่าง Compose Message ดังรูปที่ 18

  รูปที่ 18

  รายการในหน้าต่าง Compose Message มีรายละเอียดดังนี้

  To คือ ชื่อ E-mail address ของผู้รับ

  Cc คือ ชื่อ E-mail address ของผู้รับคนอื่นๆ (Carbon Copy) หากมีหลายคนให้ใส่เครื่องหมายคอมมา "," เป็นตัวคั่นชื่อ E-mail address

  Attchnmt คือ รายการชื่อไฟล์ที่จะนำมาแนบไปกับจดหมาย

  Subject คือ ชื่อข้อความหัวเรื่องจดหมาย

  Message Text คือ บริเวณพื้นที่สำหรับเขียนข้อความจดหมาย


  สองบรรทัดล่างเป็นคีย์คำสั่ง มีความหมายดังนี้

  ^G Get Help ขอความช่วยเหลือเปิดอ่านเอกสาร Help for Composer To Field

  ^C Cancel ยกเลิกการเขียนจดหมาย

  ^X Send ส่งจดหมาย

  ^D Del Char ลบอักษร 1 ตัวที่ตำแหน่งเคอร์เซอร์

  ^R Rich Hdr สลับการแสดงรายการทั้งหมดของ Header จดหมาย

  ^J Attach ใส่ชื่อไฟล์ที่จะแนบไปกับจดหมาย

  ^Y PrvPg/Top ย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดบนสุดของ Header จดหมาย

  ^V NxtPg/End ย้ายเคอร์เซอร์ไปบรรทัดล่างสุดของ Header จดหมาย

  ^K Cut Line ตัดหรือลบข้อความบรรทัดที่เคอร์เซอร์อยู่

  ^U UnDel Line ยกเลิกข้อความบรรทัดที่ลบออกไปกลับคืนมา

  ^O Postpone หยุดโหมดหน้าจอการเขียนจดหมายชั่วคราว

  ^T To AddrBk ไปยังหน้าจอ Address Book เพื่อเลือก Email Address

  คีย์คำสั่งเหล่านี้บางคำสั่งจะเปลี่ยนไปตามตำแหน่งของเคอร์เซอร์ เช่นเมื่อเคอร์เซอร์อยู่ในส่วนของ Message Text คีย์คำสั่งจะเป็นดังรูปที่ 19 เช่น

  ^J Justify จัดข้อความใหม่โดยใช้ช่องว่างเป็นตัวคั่นข้อความ

  ^R Read File อ่านข้อมูลจากเท็กซ์ไฟล์อื่นนำมาใส่ใน Message Text

  ^W Where is ค้นหาคำหรือข้อความใน Message Text

  รูปที่ 19


 • การแนบไฟล์ไปกับจดหมาย

  การแนบไฟล์ไปกับจดหมายมีขั้นตอนดังนี้

  1. เลื่อนเคอร์เซอร์ไปยังบรรทัดรายการ Attchmnt
  2. กดปุ่ม ^J (Attach) บรรทัด Status line และ บรรทัดคีย์คำสั่งจะเปลี่ยนเป็นดังรูปที่ 20
  3. ในรายการ File to attach : ให้ใส่ชื่อไฟล์ที่ต้องการแนบไปด้วย ถ้าไฟล์อยู่ในไดเรกทอรีอื่น ให้ใส่ชื่อพาธเต็ม เช่น C:\Data\Homework.doc ถ้าจำชื่อไฟล์และไดเรกทอรีไม่ได้ สามารถหาได้ดังนี้
  4. 3.1 กดปุ่ม ^T (To Files) จะได้หน้าต่าง Select File ดังในรูปที่ 21

   3.2 ทำการเลือกไดรฟ์ ไดเรกทอรี และไฟล์ที่ต้องการ แล้วกดปุ่ม Open

   3.3 บรรทัด Status line แสดงข้อความ Attachment Comment : ให้ใส่คำอธิบายของไฟล์ที่

   แนบไปด้วย ดังตัวอย่างรูปที่ 22

   3.4 รายละเอียดการแนบไฟล์ที่เลือกไว้จะปรากฏดังรูปที่ 23

  5. เมื่อข้อความจดหมายสมบูรณ์ ทำการส่งจดหมายโดยกดปุ่ม ^X (Send) บรรทัด Status line จะแสดงข้อความ Send message ?
  6. ตอบ Yes โดยกดปุ่ม Y หน้าต่างจะกลับสู่ Main Menu และที่ Status line จะแสดงข้อความบอกว่าจดหมายได้ถูกส่งไปแล้ว และเก็บจดหมายที่เขียนส่งไว้ในโฟลเดอร์ Sentmail

  รูปที่ 20

  รูปที่ 21

  รูปที่ 22

  รูปที่ 23


 • การเขียนจดหมายเป็นภาษาไทย

  เมื่อติดตั้งโปรแกรม PINE ครั้งแรกจะไม่สามารถเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยได้ แต่มีวิธีการแก้ไขเพื่อช่วยในการเขียนจดหมายเป็นภาษาไทยได้ มีหลายวิธีดังนี้

   1. เขียนเอกสารภาษาไทยเก็บไว้ด้วยโปรแกรมเอดิเตอร์อื่นๆ เช่น Notepad จากนั้นเปิดโปรแกรม PINE เข้าสู่ Compose Message ในรายการของ Message text สามารถกดปุ่ม ^R (Read File) เลือกเอกสารไฟล์ภาษาไทยที่เขียนไว้แล้ว มาใส่ไว้ใน Message text ได้
   2. กำหนดค่าตัวแปร EDITOR ของโปรแกรม PINE เพื่อเรียกใช้โปรแกรมเอดิเตอร์อื่นช่วยในการเขียนเอกสารแทนเอดิเตอร์ของ PINE ซึ่งมีคีย์คำสั่งที่ผู้ใช้ส่วนใหญ่ไม่คุ้นเคย โดยกำหนดดังนี้
    1. เข้าสู่ Main Menu ของโปรแกรม PINE
    2. เลือกเมนูรายการ Setup
    3. เลือกรายการย่อย Config
    4. กด Space bar เปลี่ยนหน้า หาบรรทัดแสดงข้อความ editor = <No Value Set> และเลื่อนแถบสว่างมาที่บรรทัดรายการ editor นี้
    5. กดคีย์คำสั่ง "C" เพื่อเปลี่ยนค่าของตัวแปร editor
    6. ป้อนเส้นทางและชื่อของโปรแกรมเอดิเตอร์ที่จะนำมาใช้แทน เช่น โปรแกรม Notepad ให้พิมพ์ เป็น C:\WINDOWS\NOTEPAD.EXE และกดปุ่ม Enter
    7. กดคีย์คำสั่ง "E" เพื่อออกจากการ Setup Config กลับสู่ Main Menu
   3. กำหนดค่า character-set เพื่อให้สามารถพิมพ์อักษรภาษาไทยได้ในโปรแกรม PINE ดังนี้
    1. เข้าสู่ Main Menu ของโปรแกรม PINE
    2. เลือกเมนูรายการ Setup
    3. เลือกรายการย่อย Config
    4. กด Space bar เปลี่ยนหน้า หาบรรทัดแสดงข้อความ character-set = <No Value Set> และเลื่อนแถบสว่างมาที่บรรทัดรายการ character-set นี้
    5. กดคีย์คำสั่ง "C" เพื่อเปลี่ยนค่าของตัวแปร character-set
    6. ป้อนชื่อ character-set เป็น ISO-8859-1 และกด Enter
    7. กดคีย์คำสั่ง "E" เพื่อออกจากการ Setup Config กลับสู่ Main Menu


 • การบันทึกไฟล์ที่แนบมากับจดหมาย

  การบันทึกไฟล์ที่แนบมากับจดหมายมีขั้นตอนดังนี้

  1. จาก Main Menu เข้าสู่โฟลเดอร์ INBOX
  2. เปิดจดหมายฉบับที่ต้องการ ได้หน้าต่างดังรูปที่ 24 สังเกตในส่วนของเฮดเดอร์จดหมายมีรายการ Parts/Attachments แสดงว่าจดหมายฉบับนี้มีแฟ้มข้อมูลหรือไฟล์แนบมาด้วย
  3. กดคีย์คำสั่งอักษร ">" (ViewAttch) เพื่อเข้าสู่หน้าต่าง Attachment Index ดังรูปที่ 25
  4. แถบสว่างอยู่ที่บรรทัดของรายการไฟล์ที่แนบมาด้วย ถ้ามีหลายไฟล์ ใช้ปุ่มลูกศรขึ้น/ลงเพื่อเลือกไฟล์ที่ต้องการ และกดปุ่ม Enter ถ้าไฟล์ที่แนบมานั้นเป็นไฟล์ที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้รู้จัก เช่น ไฟล์ที่แนบมาเป็น MS Word เป็นต้น เครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้จะเปิดโปรแกรม MS Word ขึ้นมาให้อ่านเอกสารนั้นได้ทันที

  5. ถ้าต้องการบันทึกไฟล์ที่แนบมากับจดหมายเก็บไว้บนเครื่องคอมพิวเตอร์ของผู้ใช้ ทำได้โดยการกดปุ่ม S (Save) บรรทัด Status line จะแสดงข้อความดังรูปที่ 26 โดยปรากฏชื่อไฟล์มาให้ด้วย ถ้าต้องการเปลี่ยนชื่อไฟล์หรือเก็บไว้ในไดเรกทอรีอื่น สามารถเลื่อนเคอร์เซอร์ไปแก้ไขได้ หรือกดปุ่ม ^T (To Files) เรียกหน้าต่าง Save to Files ดังรูปที่ 27 มาช่วยในการเลือกตำแหน่งบันทึกไฟล์ได้ง่ายขึ้น

  รูปที่ 24

  รูปที่ 25

  รูปที่ 26

  รูปที่ 27


 • การพิมพ์จดหมายออกทางเครื่องพิมพ์

  การพิมพ์จดหมายออกทางเครื่องพิมพ์ ทำได้ง่ายมากดังนี้

   1. เลือกอ่านจดหมายฉบับที่ต้องการ
   2. กดคีย์คำสั่งอักษร "O" Other Cmds หมายถึงแสดงคีย์คำสั่งอื่นๆ
   3. คำสั่งด้านล่างจะเปลี่ยนไปดังรูปที่ 28 กดคีย์คำสั่งอักษรเปอร์เซ็นต์ "%" เป็นคำสั่งพิมพ์ (Print)
   4. ปรากฏหน้าต่าง Print ของวินโดว์ เพื่อพิมพ์เอกสารได้ตามปกติ

  รูปที่ 28


 • การเก็บรหัสลับ (Password) ไว้บนเครื่องพีซี

  ถ้าผู้ใช้ต้องการเก็บรหัสผ่านของตนเองไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ เพื่อไม่ต้องป้อนรหัสผ่านทุกครั้งที่เปิดโปรแกรม PINE ขึ้นมาใช้งาน และเพื่อป้องกันผู้อื่นแอบดูขณะที่ผู้ใช้ป้อนรหัสลับ ผู้ใช้สามารถเก็บรหัสลับไว้ได้โดยทำการสร้างไฟล์เอกสารว่างขึ้น โดยทำตามลำดับขั้นดังนี้

   1. เปิดโปรแกรม Windows Explorer
   2. เปลี่ยนไดเรกทอรีไปที่ไดเรกทอรี C:\Pine ซึ่งเป็นที่เก็บโปรแกรม PINE
   3. เลือกเมนู File ---> New ---> Text Document
   4. จะปรากฏไอคอนของไฟล์ชื่อ New Text Document.txt ในไดเรกทอรี C:\Pine
   5. เปลี่ยนชื่อไฟล์เป็น pine.pwd
   6. เปิดโปรแกรม PINE
   7. โปรแกรม PINE จะถามชื่อ Login name และ Password
   8. เมื่อรหัสถูกต้องโปรแกรม PINE จะแสดงข้อความถามผู้ใช้ดังนี้
   9. Preserve password on DISK for next login ?

   10. ให้ผู้ใช้ตอบตกลงโดยกดปุ่ม "Y" เพื่อยืนยันการเก็บรหัสลับ และครั้งต่อไปโปรแกรม PINE ไม่แสดง prompt สำหรับการป้อน Login name และ Password อีกต่อไป จะเข้าสู่ Main Menu ใช้งานได้ทันที

  การเก็บรหัสผ่านไว้ในเครื่องคอมพิวเตอร์เหมาะสำหรับผู้ใช้ที่มีเครื่องคอมพิวเตอร์เป็นของตนเอง และใช้งานเพียงผู้เดียว ไม่เหมาะสำหรับเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีผู้ใช้หลายคนใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ร่วมกัน เพราะโปรแกรม PINE จะจำรหัสของผู้ใช้ที่เป็นเจ้าของเครื่องที่ได้ทำการคอนฟิคไว้ ถ้ามีผู้อื่นมาเปิดโปรแกรม PINE เขาสามารถเห็นจดหมายของผู้ใช้ได้ทั้งหมด


 • ข้อควรทราบเกี่ยวกับการใช้งานเครื่องเมล์เซอร์ฟเวอร์ nontri

  1. การเข้าสู่ระบบ (Login) เครื่องเซอร์ฟเวอร์ เช่น เครื่อง nontri.ku.ac.th ให้คลิ๊กที่ปุ่ม Start ของวินโดว์ เลือกเมนูรายการ Run… ในช่อง Open ให้พิมพ์คำสั่ง telnet nontri.ku.ac.th จะได้หน้าต่างโปรแกรม Telnet ดังรูปที่ A-1
  2. รูปที่ A-1

   โดยมีเครื่องหมายเตรียมพร้อม (prompt) เป็นข้อความ ดังนี้

   Login : ใส่รหัสบัญชีผู้ใช้เครื่อง nontri

   Password: ใส่รหัสลับของผู้ใช้

   ถ้าใส่รหัสบัญชีและรหัสลับถูกต้องจะได้เครื่องหมายเตรียมพร้อมเป็นเครื่องหมาย "$" สำหรับให้ผู้ใช้ป้อนคำสั่งต่อไป

  3. การออกจากระบบ (Logout) ขณะที่ผู้ใช้ล๊อกออนทำงานอยู่บนเซอร์ฟเวอร์ nontri เมื่อเสร็จงานแล้วให้ทำการล๊อกเอาต์ออกจากระบบโดยการกดปุ่ม ^d (กดปุ่ม Control และ d พร้อมกัน) ที่เครื่องหมายเตรียมพร้อม "$"
  4. การเปลี่ยนรหัสผ่าน ผู้ใช้สามารถเปลี่ยนรหัสลับได้ด้วยตนเอง โดยใช้คำสั่ง ดังนี้
  5. $ passwd [กด Enter]

   passwd: Changing password for account

   Enter login password: ใส่รหัสเดิม

   New password: ใส่รหัสใหม่

   Re-enter new password: ใส่รหัสใหม่อีกครั้ง

   passwd (SYSTEM): passwd successfully changed for account

  6. คำสั่งที่ควรทราบ

  pwd

  แสดงชื่อไดเรกทอรี

  ls

  แสดงชื่อไฟล์และไดเรกทอรี

  ls -al | more

  แสดงชื่อไฟล์และไดเรกทอรีโดยละเอียด

  rm file

  ลบไฟล์

  pine

  โปรแกรมรับ/ส่งจดหมาย

  Pico

  โปรแกรมเอดิเตอร์

  quota -v

  ตรวจสอบโควต้า

   


 • ระบบจดหมายบนเครื่องเมล์เซอร์ฟเวอร์ nontri.ku.ac.th

  สมาชิกเครื่อง nontri ทุกคนมีเนื้อที่ฮาร์ดดิสต์สำหรับเก็บข้อมูลอยู่ 2 แห่งที่เรียกว่า Filesystem คือ

  1. /data1 หรือ /data2 หรือ /data3

  2. /inbox

  คำสั่งสำหรับแสดงการใช้เนื้อที่ดิสต์หรือโควต้าของผู้ใช้ คือ คำสั่ง quota ดังตัวอย่างต่อไปนี้

  
  $ quota -v
  Disk quotas for user10 (uid 19089):
  $ quota -vDisk quotas for user10 (uid 19089):
  Filesystem usage quota limit timeleft files quota limit timeleft
  /data1   101  2000 2560      35  0   0
  /inbox   50  4000 6000      1  0   0
  
  

  โดยที่

   • /data1 หรือ /data2 หรือ /data3 เป็นพื้นที่โฮมไดเรคทอรี่ของผู้ใช้ มีโควต้าเก็บข้อมูล 2 MB
   • /inbox เป็นพื้นที่เก็บจดหมายเข้า (Inbox) ของผู้ใช้ มีโควต้าเก็บข้อมูลจดหมาย 4 MB

  ทุกครั้งที่ทำการล๊อกอินเข้าสู่เครื่องนนทรี (nontri) ระบบจะทำการตรวจสอบขนาดพื้นที่ที่ใช้งาน เช่น ถ้ามีพื้นที่เกินโควต้า ระบบจะแสดงข้อความเมื่อล๊อกอินได้ ดังตัวอย่าง

  Over disk quota /inbox, time limit has expired, remove 300 k

  หมายความว่าพื้นที่ใช้งานเก็บจดหมายเข้าของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในดิสต์ /inbox มีขนาดเกินโควต้า (4M) แนะนำให้ทำการลบจดหมายฉบับที่อ่านแล้วออกไปจากโฟลเดอร์ INBOX อย่างน้อย 300 K จึงจะไม่เกินโควต้า


 • ตอบปัญหาการรับ/ส่งจดหมาย

  เครือข่ายนนทรีให้บริการรับส่งจดหมายอิเลคทรอนิคส์ (E-mail) มีเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ทำหน้าที่เป็น Mail Server คือ เครื่อง nontri.ku.ac.th หรือ เรียกสั้นๆ ว่า เครื่อง nontri บุคลากรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ที่มีรหัสบัญชี (Account) อยู่บนเครื่อง nontri แล้ว สามารถรับและส่งจดหมาย E-mail ได้ โดยมีโปรแกรมที่ให้บริการรับและส่ง E-mail คือ โปรแกรม PINE ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้งานง่ายมีการทำงานเป็นเมนู และอีกโปรแกรมหนึ่งคือ โปรแกรม mail ซึ่งเป็นโปรแกรม E-mail มาตราฐานของระบบยูนิกซ์ (สำหรับผู้ที่ไม่คุ้นเคยกับคำสั่งบนระบบยูนิกซ์เป็นอย่างดี ไม่ขอแนะนำให้ใช้โปรแกรม mail)

  โปรแกรม mail

  โปรแกรม mail เป็นโปรแกรมที่ให้บริการรับและส่งจดหมาย E-mail โดยแสดงผลในลักษณะเป็นโหมดข้อความ (Text mode) ตัวอย่าง เมื่อได้ทำการติดต่อ Logon อยู่บนเครื่อง nontri แล้ว พิมพ์คำสั่ง "mail" ที่เครื่องหมายเตรียมพร้อม "$" ถ้ามีจดหมาย จะแสดงรายการจดหมาย ดังเช่น

  $ mail

  mailx version 5.0 Tue Jul 15 21:29:48 PDT 1997 Type ? for help.

  "/var/mail/test": 2 messages

  > 1 test@nontri.ku.ac. Sat Dec 19 13:54 24/1000 Test mail

  2 test@nontri.ku.ac. Sun Dec 27 00:14 23/989 Test mail

  ?

  โปรแกรม mail จะมีเครื่องหมายเตรียมพร้อมเป็น "?" ทำหน้าที่คอยรับคำสั่งจากผู้ใช้ เช่น

  • พิมพ์หมายเลขรายการจดหมาย และกดปุ่ม Enter เป็นการเปิดอ่านจดหมายรายการหมายเลขนั้น
   • พิมพ์เครื่องหมายคำถาม "?" และกดปุ่ม Enter เป็นการแสดงข้อความช่วยเหลือ
  • พิมพ์อักษร "x" และกดปุ่ม Enter เป็นการออกจากโปรแกรม mail โดยไม่มีการบันทึกจดหมาย
  • พิมพ์อักษร "q" และกดปุ่ม Enter เป็นการออกจากโปรแกรม mail

  โดยมีการบันทึกจดหมายใหม่ทั้งหมดที่ได้เปิดอ่านแล้วของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในตู้ไปรษณีย์กลางมาเก็บไว้ในไฟล์ชื่อว่า mbox อยู่ในโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้ และทำการลบจดหมายใหม่ที่ได้เปิดอ่านแล้วทั้งหมดของผู้ใช้ซึ่งอยู่ในตู้ไปรษณีย์กลางออกไป การทำงานเปรียบได้ว่า มีบุรุษไปรษณีย์หยิบจดหมายของผู้ใช้จากตู้ไปรษณีย์กลาง นำมาส่ง ใส่ในตู้จดหมายหน้าบ้าน ของผู้ใช้

  ( *** ที่ได้บอกกล่าวไว้ข้างต้นเพื่อให้ผู้อ่านได้ทราบว่าไฟล์ชื่อ mbox มีที่มาอย่างไร *** )

  โปรแกรม PINE

  โปรแกรม PINE เป็นโปรแกรมที่ให้บริการรับและส่งจดหมาย E-mail โดย แสดงในโหมดข้อความเช่นเดียวกันกับโปรแกรม mail แต่มีการทำงานลักษณะเป็นเมนู ตัวอย่างหน้าจอ Main Menu ของโปรแกรม PINE เป็นดังรูปที่ A-2

  รูปที่ A-2

   


  ปัญหา : เปิดโปรแกรม PINE ได้แล้วแต่ที่บรรทัด Status line แสดงข้อความ Opening "INBOX" ค้างอยู่ ไม่สามารถทำงานต่อไปได้ จะทำอย่างไร ?

  ตอบ : โดยปกติเมื่อมีการเรียกใช้โปรแกรม PINE หลังจากจอภาพแสดงหน้าจอ Main menu ได้แล้ว บรรทัด Status line จะมีข้อความแสดงการทำงานต่างๆ ของโปรแกรม PINE ซึ่งขณะที่โปรแกรม PINE กำลังเปิดตู้จดหมาย INBOX จะแสดงข้อความ Opening "INBOX" อยู่ที่ Status line และเมื่อโปรแกรม PINE เปิดตู้จดหมาย INBOX ได้สำเร็จจะแสดงข้อความ Folder "INBOX" opened with n messages แทนข้อความเดิมที่ Status line

  แต่ถ้าบรรทัด Status line แสดงข้อความค้างไว้เป็นดังนี้ Opening "INBOX"

  แสดงว่ามีปัญหาเกิดขึ้นแล้ว จะยังไม่สามารถทำงานได้จนกว่าจะแก้ไขปัญหาให้เรียบร้อย

  สาเหตุของปัญหา คือ มีการใช้โปรแกรมเปิดอ่านจดหมายซ้ำซ้อนกัน (โปรแกรมในที่นี้หมายถึง มีการใช้โปรแกรม PINE หรือ โปรแกรม Mail Client ต่างๆ เช่น Netscape Mail, Microsoft Outlook, Microsoft Internet Mail หรือ Eudora เป็นต้น) โปรแกรมใดที่มีการเรียกใช้ก่อนจะทำการเปิดอ่านตู้จดหมายบนเซิร์ฟเวอร์ Nontri และทำการล๊อคไว้หรือจองการใช้งานไว้ก่อน โปรแกรมอื่นจะมาเปิดอ่านตู้จดหมายนี้ไม่ได้ จนกว่าโปรแกรมแรกได้ปลดล็อกหรือเลิกการจองแล้ว (ในทางเทคนิคระบบจะทำการสร้างล็อกไฟล์ขึ้นมาที่ไดเรกทอรี /var/mail ชื่อไฟล์เหมือนกับชื่อรหัสบัญชีของผู้ใช้และลงท้ายชื่อไฟล์ด้วย .lock ตัวอย่าง ผู้ใช้รหัสบัญชี user01 จะถูกสร้างล็อกไฟล์ของจดหมายไว้ที่ /var/mail/user01.lock)

  การแก้ไข คือ ให้ผู้ใช้ทบทวนดูว่าได้เปิดโปรแกรมรับส่งจดหมายค้างไว้หรือไม่ ให้ทำการปิดโปรแกรมรับ/ส่งจดหมายที่เปิดอยู่ทั้งหมด และกลับมาดูที่หน้าต่างโปรแกรม PINE บรรทัด Status line ควรจะเปลี่ยนจากข้อความ Opening "INBOX" เป็น Folder "INBOX" opened with n messages แต่ถ้าข้อความ Opening "INBOX" ยังค้างอยู่ ต้องทำการลบล็อกไฟล์ด้วยวิธี Mannual ดังนี้

  1. เปิดหน้าต่าง Telnet อีกหน้าต่างหนึ่งทำการ Connect บนเครื่อง nontri.ku.ac.th

  2. ใส่รหัสผู้ใช้และรหับลับ เพื่อเข้าสู่ เครื่อง nontri

  3. ที่เครื่องหมายเตรียมพร้อม "$" พิมพ์คำสั่งต่อไปนี้ เพื่อลบล็อกไฟล์ (ตัวอย่างผู้ใช้มีรหัสบัญชี

  เป็น user01 : เวลาใช้งานจริงต้องแทน user01 ด้วยรหัสบัญชีของผู้ใช้)

  $ rm /var/mail/user01.lock

  4. ที่เครื่องหมายเตรียมพร้อม "$" กดปุ่ม Ctrl-d เพื่อทำการ Logout

  หรือคอยสักครู่หนึ่ง เพราะเซอร์ฟเวอร์ nontri จะตรวจสอบและลบล๊อกไฟล์ของจดหมายทั้งหมดทุกๆ 5 นาที


  ปัญหา : ไม่มีจดหมายใหม่เข้ามาเลย ตรวจสอบโควต้าแล้วไม่เกิน จะทำอย่างไร ?

  ตอบ : เมื่อผู้ใช้ telnet มาล๊อกออนที่เครื่อง nontri ใช้โปรมแกรม PINE เพื่ออ่านจดหมายใหม่ พบว่า ไม่มีจดหมายใหม่เข้ามาเลย ตรวจสอบเนื้อที่การใช้ดิสต์แล้วยังไม่เกินโควต้า ให้ตรวจสอบโดยการล๊อกอินเข้าสู่เครื่อง nontri แล้วใช้คำสั่ง ls ตรวจดูชื่อไฟล์ ถ้ามีไฟล์ชื่อ mbox อยู่ด้วย อาจเป็นสาเหตุของปัญหา เพราะโปรแกรม PINE จะอ่านข้อมูลโฟลเดอร์ INBOX จากไฟล์ mbox ข้อมูลจดหมายใหม่ที่เก็บไว้ในดิสต์ /inbox จะย้ายมารวมกับข้อมูลจดหมายเดิมในไฟล์ mbox ในโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้ซึ่งมีโควต้าเพียง 2 MB หากรวมแล้วใช้เนื้อที่เกินโควต้า 2 MB จะไม่สามารถย้ายจดหมายใหม่มารวมกันได้

  วิธีแก้ไขมี 2 วิธีดังนี้

  วิธีที่ 1 โดยการลบไฟล์ mbox จากโฮมไดเรกทอรีของผู้ใช้ ซึ่งจะทำให้ข้อมูลจดหมายเดิมที่มีอยู่สูญหายไปด้วย ดังนั้นก่อนลบไฟล์ ให้อ่านจดหมายฉบับเดิม ๆ หรือบันทึกจดหมายฉบับที่ต้องการเก็บไว้

  วิธีที่ 2 โดยการแก้ไขการกำหนดค่าคอนฟิคของไฟล์ .pinerc ทำได้โดยการใช้คำสั่งเอดิเตอร์ที่พร็อมต์ "$" ดังนี้

  $ pico .pinerc กด Enter ได้หน้าต่างดังรูปที่ A-3

  รูปที่ A-3

  ต่อไปให้กดปุ่ม ^w (Where is) เพื่อค้นหาคำที่ต้องการโดยเคอร์เซอร์อยู่ที่บรรทัด Search : ให้พิมพ์ข้อความว่า disable-these-drivers ดังรูปที่ A-4 แล้วกดปุ่ม Enter เคอร์เซอร์จะย้ายไปยังบรรทัดที่มีข้อความนั้นดังรูปที่ A-5

  รูปที่ A-4

  รูปที่ A-5

  ต่อไปกดปุ่ม ^e หรือกดปุ่มลูกศร ® เพื่อเลื่อนเคอร์เซอร์มายังท้ายบรรทัดหลังเครื่องหมาย "=" จากนั้นให้พิมพ์คำว่า "mbox" และกดปุ่ม ^o เพื่อทำการบันทึกข้อมูลเก็บไว้ในไฟล์ .pinerc ดังรูปที่ A-6 และกดปุ่ม Enter

  รูปที่ A-6

  ออกจากโปแกรม pico โดยการกดปุ่ม ^x กลับสู่พร็อมต์ "$" และเมื่อใช้โปรแกรม PINE ครั้งต่อไป PINE จะยกเลิกการอ่านข้อมูลจดหมายจากไฟล์ mbox มาเป็นไฟล์จดหมายใหม่ของผู้ใช้โดยตรงซึ่งเก็บอยู่ในดิสต์ที่ /inbox/mail/account_anme


  ปัญหา : เกิดอะไรขึ้น ถ้าไม่สามารถรับจดหมายได้บน nontri ?

  ตอบ : มีสมาชิกนนทรีเน็ตหลายท่านได้สอบถามมาว่า ไม่สามารถรับจดหมายใหม่ได้เลย โดยยืนยันว่ามีผู้ส่งจดหมายมาให้ แต่ไม่สามารถรับจดหมายได้ ปัญหาของการรับจดหมายไม่ได้มีหลายสาเหตุ ในที่นี้ขอตอบในประเด็นที่ว่าไม่สามารถรับจดหมายได้โดยไม่มีข้อความผิดพลาด (Error หรือ Warning) ใด ๆ เลย และไม่มีปัญหาโควต้าเต็มด้วย ข้อสังเกตุในปัญหานี้คือ ถ้าทุกอย่างดูเหมือนเป็นปกติ แต่รับจดหมาย ไม่ได้ ให้ลองตรวจสอบดูว่า มีแฟ้มชื่อ .forward อยู่หรือไม่ โดยทำการติดต่อล๊อกอิน เข้าสู่เครื่อง nontri และใช้คำสั่งดังนี้

  $ ls -a .forward [กด Enter]

  ถ้าปรากฏข้อความ ".forward not found" แสดงว่าไม่มีแฟ้ม .forward แต่ถ้าปรากฏข้อความ ".forward" แสดงว่ามีแฟ้ม .forward และนี้คือสาเหตุของการไม่ได้รับจดหมาย เพราะแฟ้ม .forward เป็นแฟ้มที่บอกระบบเมล์ว่า จดหมายใหม่ที่มีมาถึงผู้ใช้ให้ส่งต่อจดหมายใหม่นั้นไปยัง E-mail address ที่ระบุอยู่ในแฟ้ม .forward นั่นหมายถึง ผู้ใช้จะไม่สามารถเห็นจดหมายใหม่เข้ามาบนเครื่องเมล์เซอร์ฟเวอร์ nontri เลย ผู้ใช้จะต้องไปเปิดอ่านจดหมายใหม่ที่ส่งต่อไปยังเครื่องที่ระบุไว้ในแฟ้ม .forward แทน

  การแก้ไข ถ้าผู้ใช้ต้องการรับจดหมายใหม่บนเครื่อง nontri ได้ตามปกติ ผู้ใช้ ต้องลบแฟ้ม .forward ทิ้งไป โดยใช้คำสั่งดังนี้

  $ rm .forward [กด Enter]

  หมายเหตุ : สมาชิกเครือข่ายนนทรีทุกคนบนเครื่อง nontri จะไม่มีแฟ้ม .forward ผู้ใช้เป็นผู้สร้างแฟ้ม .forward ขึ้นมาเอง มีสมาชิกหลายท่านยืนยันว่า ไม่ได้สร้าง แฟ้ม .forward ขึ้นมาเลย ให้สันนิษฐานว่าอาจจะมีบุคคลอื่นทราบรหัสบัญชีผู้ใช้และรหัสผ่านของท่านและแอบเข้ามาใช้ ดังนั้นควรเปลี่ยนรหัสลับโดยด่วนและจำเก็บไว้เป็นความลับที่สุด


  ปัญหา : รับจดหมายจาก Nontri Web Mail หรือ Netscape และ Outlook ไม่ได้ ทำอย่างไร ?

  ตอบ : ถ้าผู้ใช้อ่านจดหมายด้วย Nontri Web Mail, Netscape Mail หรือ Microsoft Outlook Express เป็นต้น แล้วไม่สามารถรับจดหมายใหม่ได้ มีข้อความผิดพลาดแสดงเกี่ยวกับรหัส Username และ password ไม่ถูกต้อง ทั้งๆที่ผู้ใช้ป้อนรหัสทั้งสองถูกต้อง ดังตัวอย่างรูปที่ A-7, A-8, A-9 และ A-10 สาเหตุมาจากโควต้าจดหมายของผู้ใช้บนเซอร์ฟเวอร์เต็ม ผู้ใช้ต้องล็อกอินบนเซอร์ฟเวอร์ nontri โดยตรง แล้วใช้คำสั่ง pine อ่านและลบจดหมายออกไปให้มากที่สุด และที่สำคัญคือถึงแม้ใช้เนื้อที่จดหมายไม่เกินโควต้า แต่อยู่ใกล้โควต้ามาก ก็ก่อให้เกิดปัญหานี้เช่นกัน ดังนั้นจึงควรลบจดหมายออกให้เหลือเนื้อที่เก็บจดหมายน้อยๆ จึงจะใช้งานจาก Nontri Web Mail, Netscape Mail หรือ Microsoft Outlook Express ได้ตามปกติ และหากไม่สะดวกใช้โปรแกรม pine บนเซอร์ฟเวอร์ ผู้ใช้สามารถใช้โปรแกรม PC-PINE แทนได้

  รูปที่ A-7 Error จาก Netscape Mail

  รูปที่ A-8 Error จาก Netscape Mail

   

  รูปที่ A-9 Error จาก Nontri WebMail

  รูปที่ A-10 Error จาก MS Outlook Express