Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> บริการ LDAP
 
บริการ LDAP
 
 
ระบบบริการตรวจสอบสิทธิการใช้งานผู้ใช้จากส่วนกลาง โดยนำมารองรับการใช้งาน แทนการตรวจสอบสิทธิของผู้ใช้บัญชีเครือข่ายนนทรี ด้วยโปรโตคอล IMAP หรือ POP3 สอบถามจากเมลเซิร์ฟเวอร์นนทรี ในการตรวจสิทธิผู้ใช้ผ่านบริการ LDAP จะมีความเร็วในการตอบรับการตรวจสอบสิทธิเร็วกว่าแบบเดิม
คู่มือสำหรับเจ้าหน้าที่ดูแลระบบ (System Admin) และ สำหรับโปรแกรมเมอร์
 

เว็บเพจ บริการ LDAP https://ldap.ku.ac.th

 
 
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters