Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> ระบบสารสนเทศ >>ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
ระบบประเมินการเรียนการสอน
 
 
ระบบประเมินการเรียนการสอน เป็นระบบประเมินอิเล็กทรอนิกส์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พัฒนาขึ้นเพื่อให้ อาจารย์และนิสิตได้ใช้ประเมินภาระงาน และการเรียนการสอนของทุกคณะในมหาวิทยาลัย โดยเริ่มใช้ระบบฯ ในภาคต้น ปีการศึกษา 2547 เป็นต้นมา รายละเอียดในการประเมินนั้น มีนิสิตประเมินอาจารย์ นิสิตประเมินตนเอง และอาจารย์ประเมินตนเอง
 
 

เว็บเพจ ระบบประเมินการเรียนการสอน : https://eassess.ku.ac.th

 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters