Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> eUniversity >> e-Personal
 
e-Personal
 
 
ในปัจจุบันเทคโนโลยีสารสนเทศเข้ามามีบทบาทในการทำงานอย่างมากมาย การนำคอมพิวเตอร์มาใช้ในการเรียนการสอน การบริการ การสื่อสาร เช่น ส่งข่าวสารทางอิเล็กทรอนิกส์ หรือ email การบริหาร การจัดการต่าง ๆ ให้มีประสิทธิภาพ สะดวก รวดเร็ว ทันต่อเหตุการณ์ จะเห็นได้ว่าในองค์กรทั้งภาครัฐและเอกชน มีการนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน เพิ่มผลผลิต ลดต้นทุนการดำเนินงาน และเพิ่มศักยภาพในการแข่งขัน

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์มีนโยบายในการดำเนินงานให้เป็น e-University โดยนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการเรียนการสอน การบริหาร และการจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพดี เพื่อสอดคล้องกับการปรับเปลี่ยนเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐบาลที่มีการวิจัย การบริหาร และการจัดการที่คล่องตัว และมีประสิทธิภาพ

เนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประกอบด้วยบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุนวิชาการ และช่วยวิชาการ ซึ่งบุคคลเหล่านี้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยเป็นระยะเวลานาน บุคลากรบางส่วนยังขาดความรู้ ความชำนาญด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งเป็นวิทยาการที่เพิ่งเริ่มพัฒนาขึ้นมาในระยะที่ผ่านมา การขาดความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศนับเป็นอุปสรรคในการปฏิบัติงานยุคปัจจุบัน เพราะบุคลากรไม่สามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์หรือซอฟต์แวร์ที่จำเป็นในการทำงานได้ จึงทำงานด้วยมือซึ่งใช้เวลาในการทำงานมาก และขาดประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน จึงมีความจำเป็นที่มหาวิทยาลัยจะจัดการพัฒนาความสามารถทางเทคโนโลยีสารสนเทศให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยเพื่อตอบรับกับนโยบาย e-University และเพื่อพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของบุคลากรของมหาวิทยาลัยต่อไป

ต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่ e-Teacher ต่อไป

 
จำนวนผู้รับการอบรม 1,101 คน
  • นำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในด้านการบริหาร และการจัดการของมหาวิทยาลัยให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพ
 
เว็บเพจ e-Personal : http://training.ku.ac.th/e-personal
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters