Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> eUniversity >> e-Teacher
 
e-Teacher
 
 

         เนื่องจากมหาวิทยาลัยได้ให้ความสำคัญที่จะนำเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้กับการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย เพื่อให้สามารถตอบสนองต่อสังคมภายนอกได้ดังกรอบนโยบายของมหาวิทยาลัย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ซึ่งมุ่งเป้าหมาย ให้เป็น e-University การพัฒนาและเพิ่มศักยภาพ การใช้เทคโนโลยีเพื่อการเรียนการสอนนั้น นอกจากจะต้องพัฒนา โครงสร้าง พื้นฐานด้านคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ และเครือข่ายแล้ว การพัฒนาผู้เรียนและผู้สอน มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำ ควบคู่กันไป
        ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงได้มุ่งเน้น ที่จะจัดทำโครงการพัฒนาความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่ อาจารย์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อเป็นการพัฒนาให้อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์ รวมทั้งใช้และผลิตสื่อ อิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและการเรียนรู้ของนิสิต มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมุ่งหวังให้อาจารย์ของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ก้าวสู่ e-Teacher ต่อไป

 
จำนวนผู้รับการอบรม 1,022 คน
  • พัฒนาและเพิ่มศักยภาพการใช้เทคโนโลยีในด้านการเรียนการสอนให้แก่อาจารย์ของมหาวิทยาลัย
  • พัฒนาให้อาจารย์สามารถใช้คอมพิวเตอร์รวมทั้งใช้และผลิตสื่ออิเล็กทรอนิกส์ที่เหมาะสมต่อการเรียนการสอน และการเรียนรู้นิสิต
 
เว็บเพจ e-Teacher : http://training.ku.ac.th/e-teacher/
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters