Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> นวัตกรรมการบริการ >> หน่วยประสานงานด้านเทคนิค
 
หน่วยประสานงานด้านเทคนิค (NETCO)
 
 
สำนักบริการคอมพิวเตอร์เปิดบริการเว็บไซต์ http://netco.ku.a.th เพื่อเป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้ประสานงาน ด้านเทคนิคของหน่วยงานในสังกัดของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เพื่อให้มีการดำเนินงานที่สอดคล้องกับนโยบาย ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และเครือข่ายของมหาวิทยาลัย และเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ ทักษะ และประสบการณ์ซึ่งกันและกัน
 
 
เว็บเพจหน่วยประสานงานด้านเทคนิค (NETCO) : http://netco.ku.ac.th
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters