Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    บริการ >> นวัตกรรมการบริการ >> บริการแก้ไขปัญหาและเครือข่าย (RAM Team)
 
บริการแก้ไขปัญหาและเครือข่าย (RAM Team)
 
 
หน้าที่หลักของ RAM Team
ให้ความช่วยเหลือในการแก้ไขปัญหาการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่าย ตลอดจนแก้ปัญหาไวรัส คอมพิวเตอร์ คอยดูแล ปรับปรุง รักษาและเตรียมความพร้อมของเครื่องคอมพิวเตอร์และเครือข่ายอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ
 
 
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters