Untitled Document
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์
    ไวรัสและความปลอดภัย
 

ไวรัสและความปลอดภัย

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ได้จัดเตรียมเซิร์ฟเวอร์บริการด้านความความปลอดภัย ดังนี้

1. บริการ Software Update Services (SUS) ให้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีระบบปฏิบัติการวินโดว์ สามารถดาวน์โหลดซอฟต์แวร์ใหม่มาปรับปรุงไฟล์ที่บกพร่องหรือมีช่องโหว่ของวินโดว์ได้จากเซิร์ฟเวอร์ภายในของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เอง ทำให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ สามารถดาวน์โหลดพร้อมติดตั้งโดยอัตโนมัตที่ http://sus.ku.ac.th/

2. บริการโปรแกรมป้องกันกำจัดไวรัส OfficeScan ที่ http://av.ku.ac.th
3. บริการตรวจสอบไวรัส ออนไลน ที่ http://housecall65.trendmicro.com/
WWW
cpc.ku.ac.th
เมนูสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ตั้งแต่
วันที่ 7 เมษายน 2549
HTML Web Counters